ВІДДІЛЕННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 
Image

          Рогатинський аграрний фаховий коледж створений 20 червня 1956 р. Відділення механізації сільського господарства функціонує з 2001 року на базі професійно – технічного училища №35, яке  увійшло в структуру коледжу згідно із наказом Міністерства освіти України та Міністерства агропромислового комплексу України від 30 вересня 1997р. Відділення здійснює підготовку фахових молодших бакалаврів із спеціальності 208 "Агроінженерія" за освітньо-професійною програмою "Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва".

        На відділенні стаціонарно навчаються 190 студентів за рахунок державного бюджету. Вони є активними учасниками навчально-виховного процесу в коледжі, художньої самодіяльності, спортивних міроприємств та загальних виховних заходів. Більшість студентів поступають на навчання в коледж за цільовими направленнями із виробництва. Тому випускники відділення механізації сільського господарства працевлаштовані після завершення навчання. Вони працюють на станціях технічного обслуговування, сільськогосподарських виробничих і переробних підприємствах, в ремонтних майстернях та фермерських господарствахпідприємствах на різних посадах.

           На відділенні працюють досвідчені викладачі спеціальних дисциплін та майстри виробничого навчання, які мають великий педагогічний стаж та досвід практичної роботи по спеціальності.

Image
Пазюк Володимир Романович - завідувач відділенням механізації сільського господарства, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. З 2016 року член Навчально-методичної комісії аграрних технікумів і коледжів України спеціальності 208 «Агроінженерія» за освітньо-професійною програмою «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва» ДУ НМЦ ВФПО. Здійснює контроль і загальне керівництво робочими групами із викладачів багатьох аграрних технікумів і коледжів по створенню електронних підручників із дисциплін: «Сільськогосподарські машини», «Основи технічної творчості» і «Технічна механіка».
            Співавтор підручника: Машини і обладнання для тваринництва: підручник для студентів аграрних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації / І.І.Ревенко, В.С. Хмельовський, О.О. Заболотько та ін. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., - 2017 рік.
            Автор електронного підручника  з дисципліни «Машини і обладнання для тваринництва» для студентів спеціальності 208 «Агроінженерія»,  виданого НУБіП України та ДУ «НМЦ ВФПО», Київ, 2021 рік.
            Пазюк В.Р. є членом Науково-методичної комісії «Аграрних наук та ветеринарії», підкомісії 208 «Агроінженерія» сектору фахової передвищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України. Є розробником Стандарту фахової передвищої освіти спеціальності 208 «Агроінженерія», галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», який затверджений наказом МОНУ №15 від 11.01.2022р.

До послуг студентів механічного відділення 12 лабораторій, 7 кабінетів спецдисциплін, 3 майстерні, машинотракторний парк, навчальне господарство, автотрактородром, майданчик практичного водіння легкового автомобіля, два спортивні зали, майданчик із футбольним полем та комплексом спортивних тренажерів. Разом із дипломом фахового молодшого бакалавра про отримання  кваліфікації «Фаховий молодший бакалавр з агроінженерії» та атестатом про повну загальну середню освіту студенти складають іспити і отримують свідоцтво з робітничої професії: «Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування», посвідчення «Тракториста – машиніста сільськогосподарського виробництва» категорій «А1», «А2», «В1» та «Водій автотранспортних засобів» категорії «В»,«С1»,«С».

Велику увагу на відділенні приділють практичному навчанню, воно є обов’язковою і невід’ємною складовою процесу підготовки спеціалістів у навчальному закладі.

            Метою практичного навчання є:

  • оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії;
  • формування у них на базі одержаних у коледжі знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах;
  • виховання потреби оновлювати знання та їх творчо застосовувати у практичній діяльності.

       Практичне навчання студентів передбачає безперервність та послідовність його проведення при здобутті освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр».

            Цікаво проходять на відділенні тижні фахової циклової комісії загальнотехнічних дисциплін. В рамках якого проводяться різноманітні конкурси, цікаві зустрічі, олімпіади, виховні заходи. Під час проведення конкурсу «Кращий за професією» студенти мають можливість проявити себе, продемонструвати отримані практичні навички, набути корисного досвіду у виконанні виробничих завдань. За результатами роботи кращі студенти нагороджуються грамотами та цінними призами від дирекції коледжу.
З метою забезпечення якісної підготовки сучасного спеціаліста коледж має укладені тристоронні договори  з передовими аграрними, переробними та ремонтно – транспортними підприємствами району, які є базами практики для студентів механічного відділення. Це МГПС «Росана», ПАТ «Рогатинавто», підприємство «HSBServiseCentre», ремонтне підприємство ТзОВ «Орзон», станція технічного обслуговування ТзОВ «Інтергарант», ТзОВ "Захід-Агро МХП" та інші.       

Image
Image

Добре організована на відділенні виховна і спортивно-масова робота. Студенти відділення є активними учасниками і організаторами різноманітних виховних заходів, гуртків художньої самодіяльності, творчих колективів. Більшість учасників танцювального колективу коледжу «Юність Опілля», який носить звання «Народний художній колектив», саме студенти відділення механізації сільського господарства. Спортивні здобутки студентів та викладачів відділення щорічно відзначені грамотами та цінними призами. Вони достойно захищають честь відділення та коледжу на спортивних змаганнях різного рівня.  

Невід’ємною складовою навчально-виховного процесу є робота в гуртках технічної творчості. Студенти відділення мають можливість розвивати свої творчі таланти і задуми, проектувати і створювати різноманітні сільськогосподарські знаряддя власної конструкції, машини і агрегати, ковані вироби та інші студентські роботи. 

Невід’ємною складовою навчально-виховного процесу є робота в гуртках технічної творчості. Студенти відділення мають можливість розвивати свої творчі таланти і задуми, проектувати і створювати різноманітні сільськогосподарські знаряддя власної конструкції, машини і агрегати, ковані вироби та інші студентські роботи. 

Якість підготовки фахівців

Викладачі спеціальних дисциплін відділення механізації сільського господарства постійно підвищують свій кваліфікаційний рівень, приймають активну участь у роботі Міжнародного німецько-українського проєкту «Сприяння розвитку професійної освіти в аграрних коледжах України» (FABU). За підтримки Науково-методичного центру вищої та фахової передвищої освіти відбулись практичні семінари для викладачів спеціальності 208 «Агроінженерія», які провели німецькі фахівці.
    Викладачі циклової комісії загальнотехнічних дисциплін мали можливість ознайомитись з найсучаснішою сільськогосподарською технікою для рослинництва і тваринництва, побачити її в роботі, вивчити усі налаштування та віртуально відвідати підприємства з виробництва сільськогосподарських машин. Особливу увагу зосереджено на діджиталізації сільського господарства, розвитку сучасних систем навігації та контролю якості виконання робіт, особливостях сучасних методик навчання і можливості їх застосування в аграрних коледжах України відповідно до європейських вимог.
    Усі учасники проєкту здобули нові знання та отримали сертифікати міжнародного зразка про виконання програм підвищення кваліфікації, що засвідчує високий рівень підготовки викладачів та добре налагоджену методичну роботу  на відділенні механізації сільського господарства.
Image
Враховуючи інтенсивний розвиток машинобудівної галузі, особливої актуальності набуває педагогічна проблема підвищення якості підготовки спеціалістів машинобудівного профілю, зокрема вдосконалення конструкторської підготовки студентів механічних  коледжів та технікумів.
Виходячи з цього, в Рогатинському аграрному фаховому коледжі велика увага зосереджена на формуванні в студентів творчого мислення та розвитку навичок у розв’язанні конструкторських задач комплексного характеру. Об’єктами  цих задач є механічні приводи машин та механізмів.
Привод, що вміщує одноступінчастий редуктор і передачу гнучким зв’язком, є основною тематикою курсового проектування  по деталях машин з дисципліни «Технічна механіка».
При проектуванні приводу студенти виконують кінематичні розрахунки, визначають сили, що діють на деталі і ланки складальних одиниць, виконують розрахунки виробів на міцність, вирішують питання, пов’язані з вибором матеріалів і найбільш технологічних форм деталей, висвітлюють питання складання окремих складальних одиниць.
Вони ознайомлюються з діючими стандартами  і нормами,  працюють з довідковою літературою і набувають навичок користування ними при виборі конструкцій і розмірів деталей, а також при виконанні робочої конструкторської документації: пояснюючої записки, складальних і робочих креслень, в тому числі і з використанням графічних комп’ютерних програм.
Знання та досвід, отримані студентами  при виконанні цього проекту, є базою для виконання наступних курсових проектів зі спеціальних дисциплін та дипломного проектування.
Разом з тим, робота над курсовим проектом по деталях машин готує студентів до вирішення  більш складних завдань загальнотехнічного плану, з якими майбутній механік зустрінеться в своїй практичній діяльності після закінчення навчального закладу.
 
Важливу увагу в роботі з молоддю приділяють наші педагоги національно-патріотичному вихованню. Ми готуємо справжніх патріотів України, які під час буремних подій в країні не стоять осторонь, а приймають активні дії. Наші випускники сьогодні захищають Україну в зоні АТО, воюють за її незалежність.
Відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців, випускники відділення можуть працювати на виробництві на посадах технічних працівників і керівників середньої ланки агропромислових, ремонтних, переробних, автотранспортних, сервісних підприємств, станцій технічного обслуговування різних форм власності і підпорядкування або продовжувати навчання у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації. Щорічно приблизно третина випускників відділення поступають на навчання у Львівський національний аграрний університет, Бережанський агротехнічний інститут, Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ) та інші університети. Це свідчить про високий рівень знань, які отримують студенти відділення механізації сільського господарства Рогатинського аграрного фахового коледжу. Ми гордимося своїми випускниками.
У коледжі постійно працює приймальна комісія, яка приймає від випускників дев’ятих класів загальноосвітніх шкіл попередні заяви про вступ на всі спеціальності і робітничі професії, у тому числі і на спеціальність 208 "Агроінженерія" за ОПП "Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва".
Більше інформації можете почерпнути на офіційних сторінках коледжу у соцмережах
koledg@ronet.com.ua
вул. Шашкевича 61
м. Рогатин
Івано-Франківська обл.
© 2021 Рогатинський аграрний фаховий коледж