Циклова комісія загальнотехнічних дисциплін

DSC_0269
chepil

Чепіль Ю.С - спеціаліст вищої категорії, викладач спецдисциплін

Чепіль   Юрій   Степанович, голова  циклової   комісії загальнотехнічних 
дисциплін, викладач,  вища кваліфікаційна категорія.
 У   центрі   уваги   завжди ставлю   такі  проблеми,як  формування    життєвих   компетенцій,   розвиток   творчих    здібностей   студентів,    забезпечення   якісного   оволодіння   студентами системою  знань,  умінь   і  навичок   в   галузі використання   сучасної сільськогосподарської техніки.  У  своїй   роботі   поєдную   індивідуальні та групові  види   робіт,  які  сприяють   вихованню  в   студентів   інтересу  до  вивчення  дисциплін, здобуття  фахових  знань.

Зміст роботи циклової комісії загальнотехнічних дисциплін визначається і базується за такими напрямами:

 - забезпечення виконання навчальних планів і навчальних програм ;
 - розгляд та обговорення планів роботи циклової комісії, робочих навчальних програм з дисциплін, планів роботи навчальних кабінетів, предметних гуртків викладачів циклової комісії;
 - розроблення, обговорення та затвердження комплексів навчально-методичного забезпечення дисциплін спеціального циклу;
 

- розробка методик застосування інформаційно-комунікаційних, дидактичних, та інших сучасних технологій у навчальному процесі;
 - розгляд й обговорення навчально-методичних посібників, навчальних програм дисциплін, методичних розробок, статей, підготовлених викладачами комісії, складання на них відгуків;
 - підготовка, розгляд й обговорення матеріалів для проведення  контрольних робіт, семестрових екзаменів, заліків, курсових та дипломних проектів та іншої документації для контролю знань студентів;
 - контроль та аналіз знань і вмінь, дотримання критеріїв їх оцінки;
- керівництво науково-дослідницькою роботою студентів;
 - організація самостійної та індивідуальної роботи студентів;
 - організація та проведення тижнів циклової комісії, науково-практичних конференцій, олімпіад, конкурсу «Кращий за професією», виставок творчих робіт студентів тощо;

 
 - розробка та впровадження в навчальний процес комплексних заходів, спрямованих на забезпечення якісної підготовки фахівців і чіткої організації навчального процесу на спеціальності;
 - розробка і впровадження новітніх методик викладання навчальних дисциплін циклової комісії, проведення лекційних, практичних, лабораторних, семінарських занять, написання курсових проектів та контроль за якістю їх виконання;

- організація підвищення кваліфікації викладачів на базі навчальних закладів ІІІ - IV рівнів акредитації, науково-дослідних інститутів;
 - проводити виховну роботу в пріоритетних напрямках: патріотичного, естетичного, екологічного, морального, трудового виховання, виховання фізичної культури та здорового способу життя;
 - рейтингова оцінка роботи викладача за результатами якісного підходу до начальної, методичної та організаційної роботи протягом навчального року.

 - проведення профорієнтаційної роботи на базах загальноосвітніх шкіл міста, області та регіону;
 - сприяння працевлаштуванню випускників та зв'язок з ними;

 - розробка і впровадження в дію заходів з питань удосконалення практичної підготовки студентів, вивчення, узагальнення та поширення досвіду роботи викладачів, надання допомоги молодим викладачам в оволодінні педагогічною майстерністю;
 - взаємозв'язок з передовими господарствами Івано-Франківської області та регіону для якісного проходження начальної, виробничої та переддипломної практики вивчення передового досвіду використання нової прогресивної техніки та технологій.

Основне стратегічне завдання викладацького складу  циклової комісії загально технічних дисциплін – забезпечення якісного оволодіння студентами системою знань, умінь і навичок та галузі використання сучасної сільськогосподарської техніки.
Для виконання поставлених завдань створена і діє матеріально-технічна база кабінетів та лабораторій, забезпеченість навчальною технікою, а також високий рівень кваліфікації викладачів, що забезпечують викладання  загальнотехнічних і спеціальних дисциплін.

 - своєчасне внесення змін і доповнень до робочих навчальних програм дисциплін; 
- організація індивідуальної роботи з обдарованими студентами;
 

Склад циклової комісії:

Print Friendly, PDF & Email
Меню
×