ВИХОВНА РОБОТА В КОЛЕДЖІ

0-02-05-5071ab24dff724f4f9a64c57e4d4ab6b6a86981bcda6d15fecfa3f3ce76345c5_3045db51aee991a0

          Наша праця – формування людини. І це покладає на нас особливу відповідальність, яку ні з чим не зіставити.

Василь Сухомлинський

Друзі, вітаю Вас у виховному просторі Рогатинського аграрного фахового коледжу та пропоную знайомство з чудовим навчальним закладом, який майже  сімдесят років формує та плекає виховні традиції, здійснюючи підготовку висококваліфікованих фахівців для аграрної галузі країни.

                З повагою
заступник директора з виховної роботи
Тетяна Степанівна Вергун

Структура виховної роботи коледжу

Рогатинський аграрний фаховий коледж:

- це держава з власною символікою – Гімном, Гербом, Прапором;

- це кузня високопрофесійних кадрів, колиска української духовності та джерело національної культури;

- це рідна оселя для студентсько-учнівської молоді, освітній простір, в якому формується успішна та щаслива людина;

- це комфортне середовище для навчання, виховання та розвитку майже восьмиста здобувачів освіти у тридцять одній навчальній групі, якими опікуються високопрофесійні та творчі наставники;

- це турботлива дирекція та потужний, високоосвічений педагогічний колектив, який співпрацює зі студентами та учнями на засадах партнерської взаємодії;

- це електронна бібліотека з можливістю отримати інформацію в один клік;

- це музейна кімната та дві світлиці, в яких відображена культура та побут Опілля;

- це творча спілка кураторів та класних керівників, яких об’єднують цікаві ідеї,  виховні завдання та велика любов до вихованців;

- це постійна співпраця з батьківською громадськістю у вирішенні навчально  – виховних завдань;

- це активне та креативне студентсько-учнівське самоврядування – старостат, студентсько-учнівські ради коледжу та гуртожитків, студентсько-учнівська профспілкова організація;

- це ініціативна та ефективна Школа молодого лідера;

- це належний соціальний захист студентів та учнів;

- це невтомна та гуманна психологічна служба, яка завжди зрозуміє, підтримає, розрадить та вкаже вірний шлях;

- це жертовна волонтерська діяльність, яка стала потребою часу;

- це дієва Рада з профілактики правопорушень;

- це чудове студмістечко з двома гуртожитками, спортивними майданчиками під відкритим небом, з футбольним, волейбольним, баскетбольним полями, полем для великого тенісу, пікніковою зоною та паркінгом;

- це три спортивні зали (одна з яких облаштована для занять малим тенісом), актова зала на пятсот посадкових місць та сучасна хореографічна студія;

- це творчі гуртки (два з яких заслужено носять звання «народний» - Народний аматорський танцювальний колектив «Юність Опілля» та Народний аматорський хоровий колектив «Опільські роси») для молоді, а також для дітей та онуків працівників коледжу, спортивні секції, клуби за інтересами;

- це капличка Покрови Божої Матері на подвір’ї  коледжу та острівці духовності в навчальних корпусах та гуртожитках;

- це ландшафтний дизайн територій закладу й естетика в усьому

Виховна діяльність у коледжі є важливою складовою навчально-виховного процесу та спрямована на пошук і впровадження нових ефективних форм виховного впливу для забезпечення всебічного і гармонійного розвитку особистості фахівця аграрної галузі країни. Тому педагогічний колектив ставить перед собою виховну проблему:

 «Формування соціально активної, високоінтелектуальної, професійно спрямованої, конкурентно спроможної, патріотично налаштованої особистості з чіткою громадянською позицією, наділеною високими культурно-моральними якостями, готової до подальшого здобуття освіти, плідної трудової діяльності та успішної інтеграції в суспільство».

Виховна робота в коледжі має системний характер. Її здійснюють: педагогічний колектив, куратори, класні керівники навчальних груп, вихователь гуртожитку, органи студентсько-учнівського самоврядування, керівники предметних гуртків, гуртків художньої творчості, спортивних секцій, клубів за інтересами, працівники закладу.

 Виховання – це безперервний процес формування особистості, що здійснюється через навчання, реалізується під час позанавчальної діяльності та колективної творчої праці, загартовується в спортивних тренуваннях,  постійно розвивається та поглиблюється у щоденній комунікативній взаємодії.

Виховна робота у Рогатинському аграрному фаховому коледжі є цілісним процесом розвитку особистості, в якому реалізуються потреби студентства, учнівства і держави в інтелектуально-духовному, професійному, громадянсько-правовому, моральному, національно-патріотичному, естетичному, фізичному, трудовому, екологічному вихованні майбутньої української еліти, забезпечується формування професійної спрямованості, поваги до вихованців, активності в саморозвитку, креативності, громадянськості, широкого культурно-пізнавального світогляду.

Учасники виховного процесу коледжу визначають її зміст, форми і методи з урахуванням Конституції України, Законів України, нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, вимог
Статуту Рогатинського аграрного фахового коледжу,
Положення про організацію і проведення виховної роботи у Рогатинському аграрному фаховому коледжі, планів виховної роботи.

Основними  формами виховної  роботи зі студентами коледжу є:

·       виховання  під час навчальних занять, годин куратора та класного керівника, загальноколеджних заходів;

·       позанавчальна виховна діяльність;

·        індивідуальна виховна робота;

·       заняття в гуртках, спортивних секціях, творчих  колективах, клубах за інтересами;

·       участь у підготовці та проведенні концертів, конкурсів, свят, фестивалів, тематичних вечорів, зльотів;

·       робота  в органах студентсько-учнівського самоврядування;

·       виховна робота в гуртожитках;

·       волонтерська діяльність.

Виховання студентсько-учнівської молоді здійснюється за такими напрямами:

– національно-патріотичне виховання;

– громадянсько-правове;

– інтелектуально-духовне виховання;

– превентивне та правове виховання;

– морально-етичне виховання;

– сімейне виховання;

– екологічне виховання;

– трудове виховання;

– художньо-естетичне виховання;

– фізично-оздоровче виховання та утвердження здорового способу життя.

Основною метою виховної роботи в коледжі є: надання майбутнім фахівцям основоположних цінностей, ідей і переконань стосовно  української  державності та національної ідеї, формування активної громадянської й особистої позиції молоді у становленні міцної і авторитетної держави, духовно збагаченої, інтелектуально розвиненої й активної особистості, сформованої як громадянина, патріота і висококваліфікованого фахівця-аграрія; здійснення системного виховного впливу на свідомість студента та учня, сприяння набуттю ними соціального досвіду, успадкування надбань українського народу, формування професійно-наукового світогляду, розвиток духовності, моральної, естетичної, правової та екологічної культури, навичок здорового способу життя, прищеплення комплексу загальнолюдських, патріотично-національних і культурних норм, цінностей, правил та ідеалів поведінки в професійній діяльності та повсякденному житті.

Головні пріоритети виховної діяльності коледжу:

   єдність навчального та виховного процесів;

-    створення гуманістичного середовища, формування культури взаємовідносин, прищеплення навичок здорового способу життя;

-    формування позитивного мікроклімату;

-    підвищення ефективності інформаційно-просвітницької роботи;

-    патріотичне виховання;

-    удосконалення індивідуальної виховної роботи зі студентами та учнями;

-    організація та своєчасне надання соціально-психологічної допомоги.

Принципи виховання студентсько-учнівської молоді в коледжі:

демократичності (визнання академічною спільнотою права кожного на свободу виявлення своєї творчої індивідуальності);

 гуманізації (створення умов для особистісної самореалізації, формування людяної, щирої, доброзичливої, милосердної особистості);

єдності навчальної та виховної діяльності (консолідація студентства, учнівства, дирекції та педагогічних працівників у єдину академічну спільноту, об'єднану спільною мораллю та ідеям);

єдності вимог та поваги до особистості;

послідовності, систематичності;

єдності теорії та практики (реалізація набутих студентами та учнями знань, умінь і навичок на практиці, включаючи самоврядну та громадську діяльність);

диференціації та індивідуалізації виховного процесу (врахування у виховній діяльності рівнів фізичного, духовного, психічного, соціального, інтелектуального розвитку студентів та учнів, стимулюванні їхньої активності та розкритті творчої індивідуальності);

виховання в процесі спільної діяльності;

поєднання виховання з реальним життям;

гармонізація родинного та суспільного виховання.

Структура процесу виховання в коледжі охоплює такі етапи:

1. Оволодіння знаннями, нормами і правилами поведінки. Це перший етап входження в систему виховного впливу, на якому діють норми, правила, особливості життєвої поведінки. Студент та учень стає членом певної соціальної системи (сім’ї, колективу), де вже діють певні правила, норми, яких їм доведеться дотримуватись.

2.  Формування почуттів (стійких емоційних ставлень людини до явищ дійсності). Вони сприяють трансформації певних дій особистості із сфери розумового сприймання у сферу емоційних переживань, що робить їх стійкими, та активізації психічних процесів людини.

3.  Формування переконань (інтелектуально-емоційного ставлення суб’єкта до будь-якого знання як до істинного або неістинного). Переконання, що грунтуються на істинних знаннях, будуть, з одного боку, своєрідним мотивом діяльності, а з іншого — «стрижнем» поведінки особистості. Тому виховання здобувачів освіти і є формуванням у них психологічного «стрижня», без якого особистість буде безвольною, позбавленою власного «Я».

4.  Формування умінь і звичок. Формування умінь (засвоєного способу виконання дій, що базується на сукупності набутих знань і навичок) і звичок (схильності людини до відносно усталених способів дій) потребує поступовості й систематичності вправляння, посильності та доцільності поставлених вимог, їх відповідності рівню розвитку студентів та учнів. Воно пов’язане з активною діяльністю особистості у сфері реальних життєвих ситуацій.

Провідними завданнями навчального закладу у виховному напрямку є:

–        виховання успішної особистості, яка володіє не тільки комплексом знань, умінь і навичок, а й здатна активно включатись у демократичні процеси, що відбуваються у нашій країні; людини, яка вміє самостійно проектувати власне життя, визначаючи його стратегію відповідно до особистих уявлень про довкілля та способів взаємодії з ним;

–  впровадження нових підходів, застосування виховних систем, форм і методів виховання, які відповідають потребам розвитку творчої особистості, сприяють розкриттю її талантів, духовних, інтелектуальних та фізичних здібностей;

– забезпечення всебічного розвитку особистості студента та учня як найвищої цінності суспільства, підготовка студентської молоді до життя у цивілізованому та культурному просторі;

– формування у вихованців високих моральних якостей, збагачення інтелектуального та культурного потенціалу, що ґрунтується на культурно-історичних та моральних цінностях українського народу, його традиціях і духовності;

– оволодіння здобутками світової культури, загальнолюдськими надбаннями;

 – збереження та розвиток фізичного і психічного здоров’я студентів та учнів;

– профілактика девіантних та делінквентних проявів.

Print Friendly, PDF & Email
Меню
×