208 АГРОІНЖЕНЕРІЯ

АГРОІНЖЕНЕРІЯ – спеціальність, яка поєднує в собі технології і засоби механізації сільськогосподарського виробництва, має глибокі витоки та постійно розвивається. Вона гарантує значні перспективи фахівцям, адже аграрна країна без агроінженерів не існує.

 

Опис освітньо-професійної програми

І. Загальна інформація про освітньо-професійну програму

ID ОПП у ЄДЕБО

42991

Назва ОПП

Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва

Спеціальність

208 Агроінженерія

Галузь знань

20 Аграрні науки та продовольство

Освітня

кваліфікація

Фаховий молодший бакалавр з агроінженерії

Вимоги до осіб, які

можуть розпочати

навчання за

програмою

Базова середня освіта (з одночасним

виконанням освітньої програми профільної середньої освіти, тривалість здобуття якої становить два роки), повна загальна середня освіта

(профільна середня освіта), професійна (професійно-технічна) освіта, фахова передвища освіта або вища освіта

Придатність до

працевлаштування

Фаховий молодший бакалавр (або фахівець) здатний

займати первинні посади (орієнтовні) до професійних

назв робіт за Національним класифікатором України

«Класифікатор професій ДК 003:2010» (затверджено і

надано чинності наказом Держспоживстандарту України

від 28.07.2010 № 327 (зі змінами)) :

3115 Технік-механік з експлуатації та ремонту устаткування

3115 Технік з механізації трудомістких процесів

3115 Технік-механік сільськогосподарського

виробництва.

Здобувачі фахової передвищої освіти можуть отримати

свідоцтво з таких робітничих професій: 7233 Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 1, 2 розряду; 8331 Тракторист-машиніст

сільськогосподарського виробництва (категорії «А1», «А2», «В1»); 8322 Водій автотранспортних засобів

(категорії «В», «С1», «С»).

Академічні права

випускників

Продовження навчання за початковим (короткий цикл) або першим (бакалаврський) рівнем вищої освіти.

Набуття додаткових кваліфікацій у системі освіти дорослих, у тому числі післядипломної освіти.

Місце провадження освітньої діяльності за ОПП

Івано-Франківська область, Івано-Франківський район, м. Рогатин, вул. М.Шашкевича, 61, поштовий  індекс: 77001

Керівник підрозділу, відповідального за ОПП

Пазюк Володимир Романович, завідувач відділення механізації сільського господарства

Електронна адреса керівника підрозділу, відповідального за ОПП

romeomail@ukr.net

Контактні телефони керівника підрозділу, відповідального за ОПП

0679230194

 

ІІ. Інформація щодо форми й термінів навчання на освітньо-професійній програмі

Форма здобуття освіти

Термін навчання

денна

3 роки 10 місяців – на основі базової середньої освіти із одночасним виконанням програми профільної (повної загальної) середньої освіти, тривалість здобуття якої становить два роки;

2 рік 10 місяців – на основі повної загальної середньої освіти.

 

ІІІ. Інформація щодо контингенту здобувачів фахової передвищої освіти за освітньо-професійною програмою:

Контингент за даними ЄДЕБО станом на 01.01.2024

І

ІІ

ІІІ

ІV

50

50

49

50

 

IV. Загальна характеристика освітньо-професійної програми

Освітньо-професійну програму розроблено у 2020 році на основі нормативних документів фахової передвищої освіти, зокрема, Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про фахову передвищу  освіту» з метою підготовки фахових молодших бакалаврів з агроінженерії, які здатні на основі сформованих інтегральної, загальних і спеціальних компетентностей, програмних результатів навчання виконувати професійну діяльність.

У 2022 році освітньо-професійну програму приведено у відповідність до стандарту фахової передвищої освіти зі спеціальності 208 Агроінженерія освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр», затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України №15 від 11.01.2022 № 15 «Про затвердження стандарту фахової передвищої освіти зі спеціальності 208 Агроінженерія галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр», введеного в дію з 2022-2023 навчального року. Нову редакцію ОПП затверджено Педагогічною радою Рогатинського аграрного фахового коледжу (Протокол від 30 серпня 2022 р.  №1), введено в дію з 1.09.2022 року наказом директора коледжу від 30 серпня 2022 року  № 93-а. В подальшому ОПП щорічно переглядалась та удосконалювалася згідно Положення про порядок розроблення, затвердження, моніторингу та перегляду освітньо-професійних програм відповідно до пропозицій роботодавців, результатів опитування здобувачів освіти та викладачів коледжу.

Цілі навчання за ОПП: формування у здобувачів фахової передвищої освіти загальних і професійних компетентностей, необхідних для вирішення спеціалізованих завдань та розв’язування прикладних задач, пов’язаних зі застосуванням техніки і механізованих технологій виробництва, первинної обробки, зберігання та транспортування продукції, технічного обслуговування та усунення відмов, управління механізованими технологічними процесами, виробничими підрозділами, які здійснюють технічне забезпечення підприємства.

Освітньо-професійна програма

Print Friendly, PDF & Email

 2023 – 2024 Рогатинський аграрний фаховий коледж

Меню
×