Практичне навчання

Практичне навчання здобувачів освіти є обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня і набуття студентом професійних навичок та вмінь. Метою практичного навчання є оволодіння здобувачами освіти сучасними методами, формами організації діяльності в аграрній галузі, формування у них, на базі одержаних у закладі освіти знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності. Практичне навчання передбачає безперервність та послідовність при одержанні потрібного достатнього обсягу практичних знань і умінь відповідно до освітньо-професійного рівня «фаховий молодший бакалавр».

Види та обсяг практик у Коледжі визначаються освітньо-професійними програмами за кожною спеціальністю відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня «фаховий молодший бакалавр» і відображаються у навчальних планах (тривалість, термін проведення). Зміст і послідовність практик визначається наскрізними програмами, які розробляються цикловими комісіями відповідно до навчальних планів.

Програми практик містять завдання, методичні рекомендації щодо їх виконання, різні форми перевірки рівня знань, умінь, навичок, яких здобувачі освіти мають досягти.

Практика для здобувачів Коледжу, залежно від напряму підготовки, конкретної спеціальності, поділяється на:

  • Навчальну;
  • Виробничу (технологічна, переддипломна).

Навчальні практики згідно навчальних програм по спеціальностях

Print Friendly, PDF & Email

 2023 – 2024 Рогатинський аграрний фаховий коледж

Меню
×