Керівництво навчальним закладом здійснювалось у відповідності до умов контракту, а також згідно з чинним законодавством, наказами і розпорядженнями Міністерства аграрної політики та продовольства України, іншими нормативними документами.

Освітня діяльність коледжу ґрунтується на концептуальних засадах Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки, Закону України «Про вищу освіту», Закону України «Про освіту»,  Положення про вищий навчальний заклад освіти, Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах.

Головною метою  освітньої діяльності  коледжу є підготовка для потреб регіону фахівців, які поєднюють у собі професійні знання, ділові якості, здатність вирішувати проблеми галузі, науки і виробництва, високий рівень духовної та моральної культури, громадянської свідомості, шляхом реалізації потреб особистості у розвитку її освітнього та професійного потенціалу.

В  2014 н.р. виконано вимоги  навчальних планів і здійснено випуск молодших спеціалістів з усіх спеціальностей та кваліфікованих робітників з ліцензованих професій. Забезпечено виконання планів прийому студентів та квоти прийому сільської молоді. Конкурс заяв на одне місце державного замовлення становив 1,8.  Вступні випробування, визначені Правилами прийому, складали 276 осіб, в тому числі з української мови складали 216 вступників для здобуття ОКР «молодший спеціаліст». 

В коледжі навчається всього 682 особа з них 508 – студентів денної форми навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст і 174 учні за освітньо-кваліфікаційним рівнем – кваліфікований робітник.

Освітню діяльність здійснюють 65 педагогічних працівників. Чисельність штатно-викладацького складу становить 64 особи, серед яких 40 викладачів з вищою та І категоріями, 2 кандидати наук, 5 магістрів, мають стаж роботи на виробництві більше трьох років за спеціальністю – 18. Приймали участь у підготовці навчальних посібників, електронних посібників, методичних рекомендацій, робочих зошитів, навчальних відеофільмів та зареєстровані учасниками виставки передового педагогічного досвіду – 40 осіб, а 42 викладачі є членами обласних методичних об’єднань.

У коледжі для організації навчально-виховного процесу використовується сім навчально-лабораторних корпусів, загальна площа яких становить 22412 м2, аудиторний фонд 8736 м2. На одного студента 17 м2 . Кількість комп’ютерів у коледжі – 86, у навчальному процесі.- 80, місць у інтернеті – 52. У коледжі функціонує 2 спортивні зали 570 м2 , 2 актові зали – 700 посадочних місць, 2 спортивні майданчики, їдальня, 2 буфети, шевська майстерня, медпункт.

Для проходження навчально-виробничих практик в коледжі функціонує навчальне господарство, яке має 221 гектар землі, механізований зернотік із складськими приміщеннями, клініка ветеринарної медицини, майстерні, два полігони для навчальної їзди на тракторах і автомобілях.

Базами проходження виробничих практик є господарства агропромислового комплексу, перелік яких затверджено департаментом агропромислового розвитку Івано-Франківської обласної державної адміністрації. На виробничу практику студенти направляються згідно двохсторонніх угод. 

Освітня діяльність коледжу з ліцензованих напрямів і спеціальностей базується на основі принципів гуманізму, демократизму, свободи  і відповідальності, законності, пріоритетності загальнолюдських цінностей, підвищення інтелектуальнго рівня, органічного зв’язку з національною історією, культорою та традиціями українського народу, наступності та розвивального характеру навчання, гармонійного поєднання інтегративності, варіативності та індивідуалізації змісту   і форм освіти.

Робочі навчальні плани розроблені у відповідності до стандартів освіти та нормативних документів Міністерства освіти і науки України, Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Відповідно до плану-графіку контролю по коледжу проводились директорські контрольні роботи та перевірка практичних навичок на виробництві. Результати контролю розглядались на педагогічній раді, циклових комісіях та вживалися відповідні заходи щодо виправлень недоліків і поліпшення якості підготовки фахівців. Студенти випускних груп показали високі результати при проведенні зовнішнього незалежного оцінювання знань.

Для проходження студентами випускних курсів технологічної та передиплмної практик укладено 108 договорів з господарствами, підприємствами та агроформуваннями області. 

Діяльність педагогічного колективу спрямована на забезпечення підвищення професійно-практичної підготовки фахівців, посилення партнерських зв’язків з роботодавцями, залучення їх до формування змісту освіти, відповідно до конкретних умов та потреб виробництва, проведення практики студентів на підприємствах, які мають потребу у випускниках відповідних спеціальностей. 

Більше уваги приділяється вирішенню виробничих ситуацій, розвитку науково-технічної творчості студентів, дослідницькій роботі. 

У 2014 навчальному році із 144 молодших спеціалістів – випускників денної форми навчання розподілено за фахом 115. За наслідками роботи державних екзаменаційних комісій 15 випускників кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст денної форми навчання, 1 випускник кваліфікаційного рівня  кваліфікований робітник отримали дипломи з відзнакою. 45 випускників продовжують навчання у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації.

Колектив коледжу, дирекція підтримують зв’язки з випускниками різними формами спілкування (конференції-зустрічі, надання методичної допомоги по місцю праці, листування). 

Протягом  2014  року робота педагогічного колективу коледжу була спрямована на розв’язання науково-методичної проблеми: “Формування професійних компетентностей студентів через впровадження інноваційних технологій навчання”. Питання реалізації науково-методичної проблеми обговорювалося на засіданнях педагогічної ради, засіданнях циклових комісій.

З метою вирішення даної проблеми протягом року були проведені засідання психолого-педагогічного семінару, педагогічні читання, засідання круглих столів, активно діяла Школа молодого педагога, (висвітлено на сайті), на яких вивчалися теоретичні та практичні аспекти формування майбутнього аграрного працівника.

У коледжі ефективно впроваджуються такі освітні технології:

 • особистісно-орієнтованої освіти;
 • організація групової навчальної діяльності;
 • формування творчої особистості;
 • проектна технологія;
 • нові інформаційні технології навчання;
 • технологія колективного творчого виховання.

Для впровадження передового педагогічного досвіду, ознайомлення з методикою проведення занять та з метою надання методичної допомоги проведено дев’ять відкритих занять викладачами коледжу.

З метою співпраці з навчальними закладами області, викладачі коледжу приймали участь у обласних методобєднаннях. Під час роботи методобєднань викладачі мали змогу ознайомитись з досвідом навчально-методичної роботи вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації області, а також донести та обговорити результати на зборах циклових комісій.

На базі коледжу проведено засідання методичного об’єднання заступників директорів з навчальної роботи, заступників директорів з навчально – виробничої роботи ВНЗ І-ІІ р.а. Івано-Франківської області, засідання методичного об’єднання викладачів економічних дисциплін ВНЗ І-ІІ р.а. Івано-Франківської області, засідання навчально – методичної комісії ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Міністерства аграрної політики та продовольства України із спеціальностей напряму «харчові технології та інженерія».

Активно впроваджуючи інформаційні технології, ефективно працює електронна бібліотека,  якою можуть скористатися викладачі і студенти . Викладачі коледжу: Приплоцька Г.В., Веркалець Р.В., Драган З.Б., Рутило О.І., Петращук В.М. створили власні освітні веб-сайти.

У 2014 році ДУ”НМЦ”Агроосвіта “проведено конкурс “Викладач року-2014”. Конкурс проведено на відбірковому етапі, переможцем вийшла викладач іноземної мови Приплоцька Г.В. 

Вона ж достойно представила коледж на регіональному етапі конкурсу, який проводився в Борщівському агротехнічному коледжі.

Щорічно, педпрацівники коледжу активно приймають участь у Конкурсі “Педагогічні інновації” організованим ДУ “НМЦ” Агроосвіта”. 

 

Зокрема, за підсумками 2014- 2013 навчального року переможцями серед робіт, представлених усіма педагогічними колективами Міністерства аграрної політики та продовольства України  стали три роботи наших педпрацівників, зайнявши:


ІІІ МІСЦЕ

Гладун М.С., Тринів І.В.,

Третяк О.І. – викладачі Рогатинського державного аграрного коледжу

Технологія м’яса і м’ясопродуктів. Мультимедійний супровід лекцій

Замкова Г.П., Полиняк О.Т. – викладачі Рогатинського державного аграрного коледжу

Історія України

Навчально-методичний посібник

Драган З.Б., Благий Р.С., Мельниченко П.С., Веркалець Р.В. – викладачі Рогатинського державного аграрного коледжу

Інноваційні технології в профорієнтаційній роботі.

Каталог кращих робіт

Діагностування і технічне обслуговування гідравлічних систем

Богуславський А.П.,

Іванческу О.І.,

Чепіль Ю.С.,

Пазюк В.Р.

100

Діагностика трихінельозу

Благий Р.С.,

Паньків М.М.,

Макогін Р.В.

100

Німецька мова. Довідник з граматики

Приплоцька Г.В.

100

Загальна біохімія. Навчально-методичний комплекс

Рутило О.І.

100

Технологія м’яса і м’ясопродуктів. Мультимедійні презентації

Гладун М.С.,

Тринів І.В.,

Третяк О.І.

100

Технічна механіка. Методичний посібник щодо виконання курсового проекту

Група авторів

100

Біологія. Мультимедійні презентації

Рутило О.І.

100

Тваринництво, зоогігієна та ветеринарна санітарія. Робочий зошит

Петращук В.М.,

Тринів І.В.

100

Загальна біохімія. Електронний навчально-методичний комплекс

Рутило О.І.

100

Комп’ютери  та комп’ютерні технології. Електронний підручник

Веркалець Р.В.,

Драган З.Б.

100

 

В Книгу пошани ДУ”НМЦ”Агроосвіта” занесено 2 педпрацівники: Драган З.Б., Лещар М.І. 

В 2014 році колектив коледжу знову представив 44 методичні роботи на Конкурс”Педагогічні інновації”.

В коледжі ведеться рейтингова оцінка діяльності викладачів. Результати контролю розглядаються на засіданнях циклових комісій, адміністративної, педагогічної рад.

У 2014 р. коледж успішно пройшов акредитацію всіх спеціальностей з підготовки молодших спеціалістів, акредитацію навчального закладу в цілому та атестацію робітничих професій і отримав ліцензії та сертифікати.

Студенти коледжу приймали участь у Міжнародній конференції факультету ветеринарної медицини ЛНУВМіБ ім.Гжицького, багатьох предметних та фахових олімпіадах обласного, регіонального рівня і завжди виборювали призові місця.

Підготовка фахівців в коледжі проводиться за кошти державного бюджету. Абітурієнтів, які бажали б навчатись за власні кошти або за рахунок інших джерел фінансування, не було.

Згідно плану роботи на засіданнях адміністративної ради розлядались питання  про поселення студентів в гуртожитки та  їх адаптацію, підготовку до зимового періоду, про роботу кураторів груп з найбільшою кількістю пропусків, про дотримання правил техніки безпеки і організацію охорони праці, про підготовку техніки до зимового періоду, проект плану прийому студентів на 2015н.р., про організацію навчально-виховного процесу і умов проживання студентів, виконання педнавантаження викладачами за І семестр, про підготовку до святкування Нового Року і Різдв’яних свят, про використання електроенергії,  газу та води, про роботу кураторів груп ІV курсу, про результати екзаменаційної сесії та відвідування занять студентами  за І семестр, про роботу лаборантів, контроль навчальних занять адміністрацією колледжу, про роботу голів циклових комісій, про роботу студентського самоврядування, зв’язок з випускниками колледжу, працевлаштування випускників, про стан роботи з охорони здоров’я студентів та техніки безпеки в навчально-виховному процесі, про роботу медпункту, про роботу бібліотеки, про порядок створення та організацію роботи державної екзаменаційної комісії, про підготовку до вручення дипломів 

Важливе місце зайняли питання про виконання закону «Про корупцію», підготовка матеріалів для проходження акредитації, про події в Україні «Євромайдан»,  підсумки роботи акредитаційної комісії, скорочення штатів, заохочення переможців та учасників конкурсу «Педагогічні інновації», інформація про проведену профорієнтаційну роботу, про завершення навчального року, про виконання наказу № 60 «Про затвердження штатів», підготовка до нового навчального року, педнавантаження, контроль за навчальним процесом, обговорення проблем навчального закладу, забезпечення навчально-виховного процесу, матеріально-технічне забезпечення навчання  і проживання студентів та учнів, роль студентського самоврядування у вирішенні актуальних питань навчального закладу, про роль Ради гуртожитку у вирішення актуальних питань мешканців, про роль вихователя у здійсненні освітньо-виховної роботи з мешканцями  гуртожитку, відзначення Дня працівника освіти, підготовка до святкування Дня працівників сільського господарства, Дня студента.

Виховна робота

Навчальний процес в коледжі здійснюється у нерозривному поєднанні з виховним процесом, який полягає в проведенні як аудиторної, так і позааудиторної роботи для виховання духовної культури особистості та створення умов для вільного формування нею власної світоглядної позиції, прагнення до здорового способу життя, поваги до Конституції, законодавства України, державної символіки, збереження і продовження українських культурно-історичних традицій, шанобливого ставлення до рідних святинь, української мови, історії, а також до культури всіх національностей, які проживають в Україні.

Виховна робота проводилась на основі концепції національного відродження, правил українського виховання. Відповідно до їх основних положень було розроблено план виховної роботи, плани виховної роботи класних керівників та вихователів. 

Впродовж 2014 навчального року утверджувався процес педагогіки  співробітництва, демократизації навчання, студентського самоврядування. Переважну більшість виховних заходів проводили самі студенти. Вони брали участь у клубах за інтересами таких як «Сім’я і закон», «Закон і я», «Наша світлиця», «Марія», «Райдуга», «Україна і світ», у гуртках художньої самодіяльності, спортивних секціях, змаганнях, акціях милосердя. 

 Морально-етичне виховання було спрямоване на розвиток пізнавальної діяльності студентів, антиалкогольну та антинаркотичну пропаганду, розвиток здорового способу життя, залучення студентів до проведення змістовного дозвілля, спортивних змагань, олімпіад, екскурсій.

Плідно працювали гуртки аматорського мистецтва: хоровий колектив; вокальний ансамбль дівчат; вокальний ансамбль юнаків; вокально-інструментальний ансамбль; ансамбль народної музики; фольклорно-тнографічний ансамбль; танцювальний ансамбль народного танцю; танцювальний колектив сучасного танцю; драматичний гурток; гурток художнього читання. Учасники художніх аматорських колективів є лауреатами багатьох обласних оглядів-конкурсів, дипломантами Всеукраїнського огляду художньої творчості „Софіївські зорі”. Художні колективи та їх керівники нагороджені почесними відзнаками Міністерства аграрної політики та продовольства України. 

  Розбудова Української держави, відродження української нації потребують формування та впровадження відповідної системи національного виховання студентської та учнівської  молоді, яка має стати складовою частиною системи національного виховання громадянина України.Саме тому методико-педагогічна виховна проблема, над якою працює педагогічний колектив колледжу –  формування у молоді, незалежно від національної приналежності, рис громадянина України, розвиненої духовності, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури.

У 2014 році основними формами виховної роботи в коледжі були :

1.Інформаційно-масові (дискусії, диспути, конференції, інтелектуальні аукціони, ринги, вечори, подорожі до джерел рідної культури, історії держави і права).

2.Діяльнісно-практичні  (творчі групи, екскурсії, свята, ярмарки, народні ігри, огляди-конкурси, олімпіади).

3.Інтегративні  (фестивалі, асамблеї з проблем традицій, культури, політики, гуртки).

4.Діалогічні (бесіди, години спілкування).

5.Індивідуальні (доручення, творчі завдання, звіти, індивідуальна робота, розробка і захист творчих проектів тощо).

6.Наочні (кімнати-музеї, виставки студентської творчості, книжкові виставки, тематичні стенди тощо).

Найпоширенішими формами організації виховної роботи кураторами були :

індивідуальна робота, тематична година куратора групи, година куратора групи з елементами тренінгу, тренінгові заняття, година спілкування. 

У 2014  році значна увага виховників зосереджувалась на студентах нового набору. Докладалися максимальні зусилля, щоб студентам і учням було комфортно та затишно, а процес адаптації пройшов успішно. Для цього передбачалися певні заходи:

 • перше заняття « Україна – єдина країна»;
 • пізнавальна лекція «Іван Боско – покровитель коледжу»;
 • зустріч першокурсників з адміністрацією коледжу;
 • вибори активу груп, студентської ради коледжу;
 • велася популяризація гурткової роботи та активне залучення студентів і учнів до спортивних секцій, гуртків, клубів за інтересами;
 • для виявлення талановитої студентської та учнівської молоді у вересні проведено конкурс «Таланти твої, Україно», який дав змогу засвітитися новим зірочкам художньої самодіяльності коледжу. 

Активно працювали над розвитком художньо-естетичних здібностей наших дітей керівник народного танцювального колективу «Юність Опілля» Людмила Мельник, фольклорного гурту «Оберіг» та малих форм Омелян Маховський, керівник хору та ансамблю хлопців Андрій Крупка.

Соціально-психологічною службою у навчальних групах проведено анкетування для виявлення інтелектуального та світоглядного рівня студентів та учнів.

Благодійність 

Дух патріотизму у нашій державі наданий час дуже високий. Не стоїть осторонь і наша молодь, яка була учасниками Майдану, а випускники – учасниками антитерористичної операції на сході держави. Наші студенти підтримують воїнів матеріально та морально. З ініціативи студентської ради Рогатинського державного аграрного коледжу під час проведення тижня Милосердя для потреб воїнів АТО зібрано кошти в сумі 2005 гривень, які перераховано бійцям з Прикарпаття. 

   

   

 •  
 • • У зону АТО надіслано листи підтримки та обереги, виготовлені дитячими руками. Пройняті патріотичним духом студенти коледжу Діана Дуденчук та Богодар Вергун вибороли гран-прі на обласному конкурсі читців, присвяченому Дню української писемності та мови з композицією «Цвітуть жоржини чорні в Україні», а студенти групи М-22 – почесне друге місце у конкурсі стіннівок «Моє майбутнє – Україна європейська», студенти групи М-31 – третє у конкурсі робіт юних фотоаматорів «Я – частинка душі України». У складний для держави час наші захисники, як ніхто, потребують моральної та матеріальної підтримки. Розуміючи це, учні, студенти, викладачі та працівники Рогатинського державного аграрного коледжу внесли свій вклад для покращення умов перебування наших героїв у зоні АТО. У грудні спільними зусиллями зібрано 4282 гривні, на які придбано термобілизну, шкарпетки та рукавиці солдатам. Як у дружній родині, рідні підтримують один одного у важкі хвилини та разом радіють у радісні, так і у нашій коледжній не залишили поза увагою батька студента-третьокурсника Сомика Юрія – Сомика Миколу Ігоровича, який днями відбув повторно у зону АТО. Студенти допомогли у придбанні для нього термобілизни та теплого одягу, викладачі посприяли фінансово, дирекція забезпечила теплими ковдрами. Слід зазначити, що це не перша благодійна акція, яка проводиться у закладі. Впродовж осені у коледжі проходила акція „ Допоможи другу ”, в рамках якої студентам та учням з малозабезпечених сімей педагоги і студентська молодь допомагають теплим одягом, взуттям. На даний час таку допомогу отримали 18 студентів. 18 грудня 2014 року 12 дітей-сиріт та дітей під опікою та піклуванням з числа студентів та учнів побували на міському святі Миколая, організованому та проведеному саме для них. Подарунком до свята Миколая були солодощі від міського голови Володимира Гусака, грошова допомога у сумі п»ятисот гривень від депутата обласної ради Володимира Будза, продукція ДП МПК «Росана». 19 грудня завітав до цих дітей Святий Миколай у стінах навчального закладу з дарунками від адміністрації, студентського профкому, народного депутата України Ігоря Степановича Носалика та вітанням від художньої самодіяльності коледжу. Робота студентського самоврядування У коледжі діє два органи студентського самоврядування – студентська профспілкова організація і студентська рада. Пошуки оптимальної структури співпраці студентської ради та студпрофкому привели до того, що пріоритетним напрямком роботи профспілкової організації є фінансове забезпечення всіх студентських справ, соціальний захист дітей-сиріт, малозабезпечених студентів, створення належних побутових умов проживання в гуртожитках. Це закріплено Положенням про студентську Раду коледжу. Ми прийшли до такої співпраці: голова студради представляє студентство на педагогічній раді, голова студпрофкому – на адміністративній раді. На правах першого заступника голови студради обирається голова студентського фонду «Відродження», який створено при студпрофкомі, та голови рад гуртожитків. Пошуки співпраці привели до збільшення кількості студентського активу. Члени студентської ради чітко відстоюють права студентів, допомагають педагогам у здійсненні освітньої та поза аудиторної діяльності, є учасниками різноманітних заходів. Наші студенти-четвертокурсники Притика Роман та Драган Богдан у вересні мали змогу побувати на обласному Форумі голів молодіжних, громадських організацій та голів студентського самоврядування, який проходив у Ворохті. Голова студентської ради Діана Дуденчук відвідала Кіцманський технікум, виступивши на засіданні регіональної студентської ради самоврядування вищих аграрних навчальних закладів 1-2 рівня акредитації. Члени студентської ради пройшли навчання у Школі молодого лідера. З ініціативи студентської ради діти-інваліди Наконечна Марія та Зрудловський Ярослав побували на обласному фестивалі творчості молоді з особливими потребами «Горицвіт». Робота з батьками 14 листопада 2014 року відбулися загальноколеджні батьківські збори. Актова зала навчального закладу була заповнена вщент, що свідчило про значний інтерес батьків до успіхів своїх дітей та майстерності педагогів-наставників. Адміністрація та педагогічний колектив доклали максимальних зусиль, щоб студенти та учні за короткий період навчання отримали ґрунтовні знання та мали можливості творчого розвитку. Значна частина студентської молоді показала за цей час хороші успіхи в навчанні та на заняттях гуртків, секцій, клубів за інтересами. Тому окремим батькам за належне виховання та турботу про освіту дітей було вручено подяки дирекції закладу.Основною тематикою батьківських зборів було вшанування, звеличення родини як основного вихователя дитини, співпраця її з педагогічним колективом у спільній справі виховання. Уся теоретична частина даної форми роботи з батьками була невимушено вплетена в концертну програму, яка стала своєрідним свідченням розвитку талантів молодих людей, зокрема студентів та учнів нового набору. У коледжі активно працює батьківський комітет. Напередодні Дня працівників сільського господарства України та Міжнародного Дня студента до присутніх з вітальною промовою звернулася член батьківського комітету коледжу Людмила Дуденчук. Керівники гуртків художньої самодіяльності Людмила Мельник, Омельян Маховський, Андрій Крупка доклали максимально зусиль, щоб свою творчість продемонстрували батькам саме першокурсники. Усі три частини програми: родинна, сільськогосподарська, студентська – були пронизані вдячністю батькові та матері, трудівникам села, за те, що обрали для своїх дітей саме наш навчальний заклад своєрідним стартовим майданчиком для успішної життєвої дороги. Після закінчення загальноколеджних зборів відбулися зустрічі батьків з кураторами навчальних груп. 14 листопада 2014 року відбулося засідання батьківського комітету коледжу. На порядок денний виносилися питання організації навчально-виховного процесу, дотримання студентами та учнями правил внутрішнього розпорядку, теплового режиму в коледжі, роботи зі студентським самоврядуванням, вживання заходів з протидії корупції, популяризації навчання в коледжі серед учнів загальноосвітніх шкіл. На батьківський комітет покладено відповідальне завдання – допомагати адміністрації та педагогічному колективу у вирішенні адміністративних та освітніх завдань. Тому члени батьківського комітету взяли на себе зобов’язання висвітлювати у засобах масової інформації дані з популяризації закладу, активно сприяти діяльності студентського самоврядування. . Правова освіта молоді У звітному періоді велика увага зосереджується на патріотичному та правовому вихованні молоді, зокрема рішеннями адміністративної та студентської ради з 14 жовтня заняття в навчальному закладі починалися виконанням державного Гімну України, велися змістовні радіопередачі, планувалися та проводяться тематичні тижні. 27 червня 2014 року на території навчального закладу відбулося відкриття пам’ятного знака Небесній Сотні, біля якого тепер проводяться не тільки коледжні, а й міські та районні заходи. Правова освіта молоді – один з провідних напрямків виховної роботи коледжу. Кримінальна відповідальність неповнолітніх у випадку скоєння злочину, профілактичні заходи щодо їх недопущення та профілактика шкідливих звичок серед неповнолітніх – такою була тема зустрічі студентів та учнів Рогатинського державного аграрного коледжу з представниками правоохоронних органів, служби у справах дітей РДА, наркологічної служби району. Зі студентами спілкувались прокурор району Олег Сеник, начальник РВ УМВС Ігор Лабань, начальник служби у справах дітей Ірина Базилевич, районний нарколог Борис Гудзенко. Розмова була дієвою та активною. Гостей просто „засипали” запитаннями. Як засвідчує практика, такі зустрічі є необхідними, бо сприяють підвищенню правової культури молоді, виховують повагу до закону, дають можливість з перших уст отримати необхідну інформацію, усвідомити наслідки протиправних діянь, сприяють підвищенню інтересу до предмета „Правознавство”. Традиційно, у грудневу пору, у нашому навчальному закладі проходив Всеукраїнський тиждень права. Відповідно до розроблених та затверджених заходів впродовж тематичного тижня проведено: Всеукраїнський урок „Права людини ”; виховні години; лекції, бесіди, зустрічі;

книжкову виставку в бібліотеці коледжу;

акції в гуртожитках „Шістнадцять днів проти насильства ” за участю завідувача сектором у справах молоді та спорту І. Труш та представника кримінальної міліції у справах дітей Т. Галушки;

правову годину у Центральній районній бібліотеці на тему: „Права і обов’язки у студентському житті ” за участю спеціаліста районного відділу юстиції Віктора Іванівського. 

    

Заходи пройшли у формі запитань та відповідей, цікаво та доступно. Студентів ознайомили із властивостями, принципами права – принципом гуманізму, законності, демократизму, єдності прав і обов’язків, рівності громадян перед законом.

Фахівці доступно розповіли про правові норми, про єдність та відмінність права і моралі.

Оскільки ми живемо у демократичній правовій державі, отримані студентами знання є надзвичайно актуальними.

3 грудня на базі коледжу проходив обласний конкурс театрів фольклору та драматичних колективів серед аматорських колективів ВНЗ 1-2 рівнів акредитації. Два представлених колективи – фольклорний та драматичний – виступили достойно, показавши відповідний рівень виконавської майстерності.

Потужним виховним пластом у коледжі є куратори груп. Для підвищення їх фахового та інтелектуального рівня впродовж року працювало методичне об»єднання кураторів навчальних груп. Для потреб кураторів розроблено комплекс методичної та інформаційної допомоги, сценарії та рекомендації.

Щоб виховний процес зі студентською молоддю був ефективний, куратори проводять тематичні виховні години, індивідуальні бесіди зі студентами, активно спілкуватися з батьками. Прагнуть, щоб це спілкування не було одностороннім. На жаль, є факти, коли батьки взагалі не виходять на зв»язок з навчальним закладом. При виникненні нагальної потреби, доводиться шукати батьків через соціальні служби та сільські ради інших районів. 

Діяльність бібліотеки

Бібліотечний фонд складає 59955 примірник. В тому числі із  загальноосвітніх предметів – 6038, із гуманітарних та соціально – економічних дисциплін – 6263, із фундаментальних та професійно орієнтовних дисциплін – 5384, із спеціальних дисциплін – 20165, художня література – 22105 примірників. 

Бібліотека була активним учасником навчально-виховного процесу, спрямованого на формування у студентів громадської свідомості, сприяння інтелектуального розвитку особистості, прагнення до постійного професійного росту. До цієї роботи працівники бібліотеки підходили творчо. Використовувалися різноманітні форми культурно-просвітницької роботи: бесіди, презентації, огляди, семінари, літературно-мистецькі зустрічі і т. ін. Особливо важливою складовою роботи була виставкова діяльність. Великого значення бібліотека надавала назвам книжкових виставок та їх оформленню.

2014 рік був багатий на різні події в суспільному житті держави. Книжковими виставками  та заходами до знаменних дат представлений цикл:

«Україно, ти моя молитва» (до Дня Соборності);

«День прав людини»;

«Євроатлантична інтеграція України»;

«Від Конституції Пилипа Орлика до Конституції України» (до Дня Конституції).

Працівники бібліотеки дбають про відтворення героїчних сторінок минулого, до уваги користувачів бібліотеки було запропоновано наступні виставки:

«Куток захисника Вітчизни»;

«А ми тую козацькую славу збережемо»;

Увагу читачів привернули яскраві з багатим інформаційним та ілюстративним матеріалом виставки:

«Мова наша калинова»;

«Журавлі Прикарпаття»;

« Іван Боско – покровитель коледжу»;

«Бережи здоров»я з молоду»;

«Мій Рогатин»;

«Герої не вмирають» (Присвячується Небесній Сотні);

«Свічка пам’яті» (Голодомор 1932 – 1933рр.).

 Бібліотекарі велику увагу приділяють вшануванню  пам’яті  українським письменникам:

«Ні! Я жива. Я буду вічно жити!» (до Дня народження Лесі Українки);

«Український письменник, художник, мислитель» (до річниці від дня народження і дня поховання Т.Г. Шевченка. Усний журнал);

«Історія мого життя складає історію моєї Вітчизни» (Виставка творчих робіт студентів).

Передача знань про природу через книгу, зосередження уваги на проблемах екології, розкриття естетичної цінності природи, екологічна просвіта представлена через такі виставки книг:

«Зберегти життя на Землі»;

«Екологічна освіта — основа третього тисячоліття».

Найдорожчі цінності українського народу – мова, жінка, мати, родина, пісня. У своїй роботі бібліотекарі постійно зверталися до цих тем і свят. Протягом року були організовані такі виставки:

«Мова моя колискова» (до Міжнародного дня рідної мови);

«Мати – берегиня роду» (до Дня матері).

Релігія є складним соціально – духовним утворенням, людям необхідні роз»яснення виникнення світу, суспільства, людини, а зрештою всього живого і неживого феноменом культурно – історичного прогресу людства.

Стали традиційними в бібліотеці заходи, присвячені релігійним святам і народним традиціям:

яскрава виставка книжок, декоративних робіт студентів та працівників коледжу «24 квітня – Світле Хрестове Воскресіння», акція «Склади сироті великодній кошик»;

виставка літератури «Нехай святиться ім’я твоє».

Щороку з нагоди  Всеукраїнського дня бібліотек в бібліотекці коледжу проводила загальноколеджне свято. Цього року воно проходило під назвою «Із книгою та словом порідніться».

Вже понад рік бібліотека разом з вихователями гуртожитків веде роботу в клубах «Джерело» та «Гармонія». В них кожна обдарована особистість може презентувати свою творчість на малій сцені та читальній залі бібліотеки. Написані вірші учасників та проведені масові заходи висвітлюються на шпальтах газет «Студентський меридіан», «Вісник коледжу» та районної газети Голос Опілля.  

Робота в гуртожитку 

На балансі коледжу знаходиться два гуртожитки. Загальна площа гуртожитків 6390 кв.м., житлова – 1728кв.м., на одного студента припадає – 7,6кв.м.

Біля гуртожитків проведено благоустрій: вирізано старі дерева, заасфальтовано доріжку, насаджено квіти та декоративні кущі, проведено заміну вхідних дверей на метало пластикові, зроблено дашки..

У фойє гуртожитку знаходиться робоче місце чергових, побутова кімната обладнана столами і прасками, а також естетично оформлені стенди рад гуртожитків.

На першому поверсі в обох гуртожитках знаходяться пральні кімнати. Виконуючи заходи Програми «Гуртожиток – наш дім», тут замінено всі ванни, поставлено пральні  машини-автомат, замінено труби, змішувачі, проведено ремонт і вони набули сучасного вигляду.

Поряд з пральними знаходяться кімнати для  сушіння випраних речей в яких встановлені електричні нагрівачі повітря, які дозволені до експлуатації. Тут, теж уже в цьому році, проведено ремонт;встановлено металопластикові вікна, стіни і стеля зашиті пластиковою вагонкою.

У кожному з гуртожитків є душові кімнати. Виконуючи заходи Програми «Гуртожиток – наш дім»,  проведено заміну змішувачів, вікон, встановлено бойлери, облаштовані роздягальні, зроблено ремонт в самих душових. В переобладнанні цих кімнат приймали участь самі студенти, члени студентського трудового загону «Чугайстер».

У коледжі навчаються студенти із сільської місцевості. Більшість з них організовує своє харчування самостійно привозячи, або готову їжу, або продукти харчування. Адміністрація коледжу та студпрофком створили умови і побудували розпорядок дня в коледжі таким чином, що студенти мають час і приготувати їжу, і протягом 40 хвилин (велика перерва) пообідати. Для цього на кожному поверсі гуртожитків обладнані кухні, де встановлено по дві 4-х камфорні газові плитки, кухонні столи, діючі умивальники та нові бачки для харчових відходів.

В гуртожитку №2 на виконання Програми «Гуртожиток – наш дім» замінено вікна на металопластикові. В цьому гуртожитку повністю замінено водопровід холодної і гарячої води.Для зберігання овочів, робочого одягу є комори. Вони обладнані вішалками та дерев’янними настилами.

На кожному поверсі гуртожитків є умивальні кімнати, в яких подається холодна і гаряча вода.

В гуртожитку №2, де проживають дівчата, на другому і третьому поверхах обладнані сучасні кімнати гігієни жінки, встановлено БД. Для потреб мешканців гуртожитків на два гуртожитки діють майстерні по ремонту взуття, одягу, перукарня, буфет на 30 посадочних місць.

У кожному гуртожитку обладнані тематичні кімнати для проведення гурткової роботи. Так, в гуртожитку №2, де проживають дівчата, цікаво, в народному стилі оформлені кімнати для  заняття клубів «Молода сім»я», «Дівочі таємниці», «Райдуга», обладнана кімната для проведення дискотек. У гуртожитку №1, де проживають хлопці, оригінально оформлена кімната для проведення занять Університету здоров’я.

У кожному гуртожитку естетично оформлені кімнати відпочинку, забезпечені достатньою кількістю крісел, відео та аудіо апаратурою. Саме тут проходять збори мешканців гуртожитків, перегляд цікавих телепередач, засідання клубів, цікаві зустрічі.

На першому поверсі гуртожитку №2 знаходиться медичний пункт та ізолятор. Його обслуговує один медичний працівник, який спільно з радами гуртожитків організовує рейди перевірки санітарного стану кімнат, кухонь, про що робиться відповідний запис в  санітарному бюлетені  кожної кімнати. Крім того, у кожного вихователя є обладнана аптечка. Дирекція щоквартально виділяє кошти на їх поповнення. 

Житлові кімнати розміщені, починаючи з другого поверху. Як правило, у кімнати поселяють студентів однієї групи, а на поверсі – один курс. Поселення  здійснюється на основі ордерів. Всі жильці мають перепустки на право входу в гуртожиток.

У практику увійшло укладати договір між дирекцією та студентом, який регламентує поведінку, права і обов’язки  мешканця гуртожитку. Саме це дає змогу зберегти житлові кімнати в доброму санітарному стані, а кращий гуртожиток, поверх, кімнату, який організовує і проводить студрада та студпрофком коледжу стимулює студентів оформити своє помешкання естетично в національному стилі Рогатинського регіону. Тому в кожній кімнаті є вишиті рушники, серветки, ікони, домоткані килимки, багато кімнатних квітів. В  такому ж стилі оформляють коридори поверхів гуртожитків.

В гуртожитку №2 вони оформлені за тематикою відповідної пори року.

В обох гуртожитках коридори охайно перебілені і пофарбовані, прикрашені картинами і великою кількістю живих квітів. Студрада та студпрофком організовують та проводять конкурси на кращу кімнату, поверх гуртожитку.

 

Майже третина студентів та учнів коледжу проживають у гуртожитках, у яких створено належні санітарно-побутові умови:

-наявне холодне і гаряче водопостачання;

-обладнано побутові кімнати для прання (до речі, для потреб студентів вмонтовано сучасні пральні машини), кімнати для прасування та сушіння білизни; кімнати особистої гігієни та приготування їжі;

– житлові кімнати за студентами закріплюються на весь період навчання у коледжі;

– для самоосвіти, розширення світогляду студента та учня кімнати самопідготовки забезпечено відповідною літературою.

У гуртожитках теж діють органи студентського самоврядування, які представлені старостами гуртожитків, старостами поверхів у гуртожитках, старостами кімнат. Регулярно засідають ради гуртожитків. Щовівторка оглядається санітарний стан кімнат.

У гуртожитку №2 для духовних потреб студенток відкрито кімнату Пресвятої Богородиці, кімнати «Порадниця», «Родинний дім», «Українська світлиця», гуртки «Студентська родина», «Університет здоров»я», «Поетичне товариство».

Вихователі гуртожитків Ганна Михайлівна Базюк та Богдан Васильович Антоняк  навчають дітей азам життя за межами дому, оберігають та опікають їх. 

Вихователями систематично проводяться збори з мешканцями гуртожитку, під час яких студенти мали змогу ознайомитися з правилами внутрішнього розпорядку, правами та обов»язками. Проводяться інструктажі з техніки безпеки. Вивченню інтересів та захоплень молоді сприяло анкетування. Організовано роботу клубів – літературного «Джерело» (проведено заходи – «Без верби і калини нема України», «Як прийшла Покрова», «Я маю право мати право», «Голод в Україні»), спортивного «Геркулес». 

В основі виховної роботи  в студентському гуртожитку покладено Концепцію виховання дітей та молоді в національній системі освіти, комплексні заходи щодо реалізації молодіжної політики в Україні та інші нормативно-правові документи. 

 Значна увага акцентувалася на адаптації, тобто пристосуванні студентів нового набору до нових незвичних умов. Це пов`язано з тим, що життя студента будується з іншими нормами і правилами, які є відмінними від домашніх.

Безумовно, основою виховного процесу є особливості дитини. Вихователі,  поважаючи почуття власної гідності кожного студента, його індивідуальні життєві акценти, запити,нахили, інтереси, характери, створювали сприятливі умови для його самовизначення, самореалізації та розвитку.

Ведеться індивідуальна робота з студентами схильними до порушення дисципліни правил проживання у гуртожитку. Студентів, які порушують правила проживання,  викликаються на засідання студентської ради гуртожитку, проводяться індивідуальні бесіди, повідомлення батьків і кураторів групи. 

Формуванню активної життєвої позиції студентів сприяє робота в органах студенського самоврядування – студенської ради гуртожитку. У складі ради працюють навчально-виховна , інформаційна, естетична та господарча комісії. Члени студенської ради залучаютья до участі в формуванні керівних органів і планування роботи, беруть активну участь у підготовці й проведенні культурно-масових заходів ,організовують чергування по гуртожитку, вносять пропозиції  щодо заохочення студентів за успіхи у навчальній та громадській роботі.

Реалізація основних завдань і принципів виховання здійснюється за загальноприйнятими  уявленнями у низці пріоритетних напрямків. Найбільш важливими серед них є : громадянсько – патріотичне, тредове, морально-етичне, естетичне, фізичне, сімейне, екологічне. Ці напрямки тісно зв´язані , доповнюють однин одного і утворюють цілісну систему виховання. Ця система знаходить свої відображення у виховних заходах, які проводилися в гуртожитках. Головне покликання їх – пробудження й поглиблення інтересу студентів до різних галузей культури і видів діяльності. До пізнання себе і свого місці в колективі, виявлення і розвитку талантів і здібностей, стимулювання винахідливості, підприємливості і ініціативи,організації розумного дозвілля й відпочинку.

Особлива приділялася проблематиці правового  виховання. Проведено бесіди:

– «Склад правопорушень та його ознаки»;

– «Юридична відповідальність»;

– «Самогубство серед молоді та їх застереження».

Проводилася культурно-масова робота, а саме:

– «Вечір знайомства» (де студенти нового набору демонстрували свої таланти);

– «Брейн-ринг »;

– «Поле чудес »;

– « Суд над шкідниками здоров»я »;

– «Андріївські вечорниці»;

–  Зустріч нового року; 

– Вертеп;

– конкурс «Містер Х »;

– конкурс «Міс гуртожитку»;

– конкурс «Кохання з першого погляду»;

– конкурс «Козацькі розваги».

       Студенти, які проживають в гуртожитку,мають багато можливостей як відпочивати так і готуватись до занять. В гуртожитку обладнані кімнати самопідготовки. Завжди відкритою є побутова кімната, в якій студенти можуть доглянути за собою, попрасувати одяг, прочитати корисну інформацію  по догляду за шкірою, волоссям, якими засобами гігієни краще користуватись.

Трудове виховання спрямоване на формування творчої, працелюбної особистості, вмілого господаря, який повинен володіти вміннями, професійною майстерністю на основі сучасних знань про ринкову економіку і здатний самостійно віднайти в системі виробництва сферу докладання власних здібностей. Студенти здійснюють прибирання кімнат, приміщень, займаються впорядкуванням та озелененням території. Із числа студентів організовано бригаду, роботу якої спрямовує рада гуртожитку. Все це повною мірою сприяє бережливому ставленню до державного і власного майна. Існує в гуртожитку і система чергування згідно з графіком, складеним вихователями. 

Організовуються рейди-перевірки санітарного стану кімнат, виставляються оцінки. В кінці місяця по оцінках за місяць нагороджується краща кімната на поверсі,  щопонеділка проводиться санітарний день у гуртожитку.

Перелік тем соціальних проектів

1.Проведення в коледжі акції «Великодній кошик».

2.Проведення в коледжі акції «День без паління»

3.Організація роботи студентського кафе, крамниці.

4.Організація змістовного дозвілля студентів.

5.Сприяння просвітницькій роботі серед студентів коледжу щодо превентивного виховання.

 1. Добро і милосердя починаються з тебе.

Організація роботи методичного об’єднання кураторів груп

Для навчального закладу в плані організації роботи кураторів навчальних груп є актуальним вислів “Кадри вирішують все” Адже працюють кураторами груп не лише ті викладачі , які люблять цю справу, мають бажання працювати з групою, але і ті, кого адміністрація призначає, хто назавжди має достатні знання і навички у роботі з молоддю.

Перед методичним об’єднанням кураторів груп поставлено три основні проблеми:

-допомогти всім кураторам оволодіти необхідними знаннями , методами для організації виховної роботи в групі;

-вивчати, узагальнювати і поширювати кращий досвід виховної роботи нашого коледжу;  

-вивчати і запроваджувати нові технології виховання.

Для вирішення першої проблеми проводиться діагностування умінь та навичок кожного куратора групи. Результати цього анкетування використовуються для планування роботи об”єднання. Тобто, ті напрямки роботи з групою, якими володіє найменша кількість кураторів, виносяться на розгляд в першу чергу. Підхід до розгляду проблемного питання різний :

-якщо в колективі є куратор , який має хороший досвід роботи в цьому плані, то об”єднання узагальнює цей досвід і рекомендує іншим кураторам на озброєння;

-а якщо такого досвіду немає, то хтось із досвідчених кураторів, або методист, або заступник директора з питань гуманітарної освіти та виховання розробляють методичні рекомендації.

Наприклад, при анкетуванні виявилося, що багато кураторів відчувають труднощі в організації роботи з батьками. Краще це вдавалося куратору групи Притиці Л.Я. Познайомившись з її підходами до вирішення цієї проблеми, описали її досвід роботи, обговорили на засіданні методичного об”єднання і передали надруковані матеріали в методичний кабінет коледжу. Тепер кожен куратор, в тому числі і початкуючий, знає, що такі матеріали є і може ними скористатися.

По іншому вирішувалася проблема організації роботи в групах по пропаганді здорового способу життя. Майже ніхто з кураторів груп не мав інформаційних матеріалів про СНІД, шкідливість алкоголю, тютюнопаління. Цю проблему вирішили шляхом підготовки методичних рекомендацій. До їх розробки були залучені працівники соціальної служби для молоді, методист, психолог і заступник директора коледжу з виховної роботи.

Обговорювалися ці метеріали і на психолого-педагогічному семінарі, і на методичному об”єднані кураторів груп. До них додалися ще два відеофільми ” Секс- ложь и правда”, “Наркоманія – чума XXІ століття”.

Після  того, як за цими рекомендаціями в групах пройшли бесіди,

виховні години, на рівні коледжу провели конкурс агітбригад ” За здоровий спосіб життя” та організували відеолекторій з використанням вище названих відеофільмів.

Вивчення, узагальнення та поширення кращого досвіду виховної роботи методоб”єднання проводить також із тих проблем, які успішно вирішуються більшістю кураторів груп. Але для того, щоб такий досвід заслужив на вивчення та узагальнення, бо ми це розглядаємо як визнання роботи куратора, потрібно, щоб він був підтверджений проведенням загальноколеджних та відкритих виховних заходів.

Важливе значення у роботі методичного об”єднання займає вивчення і впровадження кращих технологій у виховній роботі. В коледжі проведено навчання кураторів з проблем організації круглих столів, дебатів, тренінгів. Цей напрям роботи вирішуємо спільно з бібліотекою, методичним кабінетом коледжу, використовуючи матеріали навчально-методичного центру. Традиційними на засіданнях методоб”єднання стали бібліографічні огляди, виставки новинок літератури з виховних проблем, обговорення нових збірників сценаріїв виховних заходів, інформаційних збірників навчально-методичного центру.

Важливим у роботі методичного об’єднання кураторів груп є контроль за роботою кожного куратора.

У коледжі практикується проведення як біжучого контролю, перевірка завідуючими відділеннями проведення виховних годин , віддалення; перевірка присутності групи на загальноколеджних заходах і ін. так і підсумкового, щорічного контролю. При проведенні підсумкового контролю кожен куратор готує звіт про проведену роботу, психолого-педагогічну характеристику групи, упорядковує сценарії проведених за рік заходів у групі. Аналізується ведення журналу куратора групи. Особлива увага звертається на проведення індивідуальної роботи із студентами, залучення їх до участі у гуртках, секціях, у громадських справах коледжу та на роботу куратора з соціально-незахищеними студентами, та з тими, хто потребує посиленої педагогічної уваги. Всі ці матеріали у серпні глибоко аналізуються та обговорюються на першій педраді. Крім того, раз на рік , на педагогічній раді вивчається і аналізується якийсь окремий напрям виховної роботи в коледжі. Робота куратора враховується при визначенні переможця огляду-конкурсу академічних груп “Тобі, Україно, наші знання і таланти” .

Робота педагогічного колективу з обдарованими

 студентами та учнями коледжу

В умовах сучасної соціокультурної ситуації, яка характеризується стрімкими змінами у різних сферах життя суспільства, невпинного впровадження нових інформаційних технологій, все більшого значення набуває проблема виховання інтелектуально та творчо обдарованої особистості, здатної нестандартно мислити, відмовлятися від шаблонів і звичних способів діяльності, у пошуках нового оригінального, креативного.

Адже майбутнє кожної держави залежить від інтелектуально-духовної могутності, творчого потенціалу підростаючого покоління, його бажання засвоювати нові знання, створювати технологічні новації, творчо мислити і виробляти конструктивні рішення. Саме тому створення адекватних умов для розвитку обдарованих студентів є однією з найактуальніших проблем навчального закладу.

Щоб її успішно вирішити ми не лише виявляємо обдарованих студентів, а й створюємо такі умови, за яких подальший розвиток і вдосконалення своїх здібностей стало б  першочерговою потребою самого студента пізнання.

У роботі з обдарованими студентами педагогічний колектив коледжу виокремлює  такі пріоритетні завдання:

1.Консультативна, тренінгова робота з обдарованими дітьми, спрямована на розвиток самосвідомості, глибокого усвідомлення власних можливостей та унікальних здібностей;

2.Навчання соціально-психологічних навичок і вмінь налагоджувати та підтримувати стосунки з оточуючими, розуміти свої проблеми, вирішувати складні конфліктні ситуації. 

Річ у тім, що обдаровані діти досить часто переживають соціально-психологічні складнощі у спілкуванні, повсякденній співпраці з людьми, у налагодженні близьких довірливих стосунків. Досить рідко у них формується здатність до емпатії, до розуміння сенсу своїх дій та реакції партнерів у спілкуванні.

Успішно вирішити ці  проблеми дозволяє соціально-психологічне навчання обдарованих студентів, діагностика їх поведінки, організована індивідуальна та групова робота з ними.

Проблеми, які виникають у роботі  з обдарованими студентами,  розділяємо на дві складові – обдарованість як проблема самої дитини і обдарованість як проблема його оточення. Перша складова є передусім цілісним станом особистості дитини, адже проблема не може існувати локально лише у  психічному світі – вона охоплює всі сфери діяльності людини. Зокрема, у сфері навчання проблема обдарованої дитини може  проявитися у низькій навчальній мотивації, ігнорування завдань педагога, відсутності елементарних знань з окремих предметів. На жаль, навчальний заклад, педагогічне середовище часто гальмує пізнавальний розвиток студентів звичайних, а для здібних, обдарованих студентів може стати суттєвим чинником, який призводить до руйнівних для студента наслідків.

Дієвою формою роботи з цією категорією студентів є залучення їх до роботи в наукових,  предметних гуртках з обов’язковим проектуванням цієї роботи у сферу практичної діяльності через створення науково-дослідницьких, пошукових робіт, створення  різнопланових  проектів і т.д.

В коледжі діє 20 предметних гуртків, творчих об’єднань, діє наукове студентське товариство «Ерудит». В практику ввійшло проведення щорічних конкурсів «Кращий студент року», участь студентів у регіональних олімпіадах з спец дисциплін, науково-практичної студентської конференції. 

Цьому підпорядкована робота психологічної служби коледжу. Розроблено алгоритм діяльності наукового керівника та студента над  вирішенням  поставленої  наукової  проблеми.

                  Організація поза аудиторної роботи в навчальному закладі 

У навчальному закладі особливу увагу приділяється організації поза аудиторної роботи. В коледжі діють 11 гуртків художньої самодіяльності, 7 спортивних секцій,

 6 творчих об’єднань. До роботи в яких залучено біля 400 студентів та учнів коледжу.

Провідна роль в роботі всіх гуртків, об’єднань аматорського мистецтва належить художнім керівникам. Адміністрація коледжу дуже ретельно підходила до їх підбору: бо це мали бути не лише професіонали того чи іншого жанру, але й талановиті педагоги, які можуть навчити студентів свого ремесла, розвинути в них естетичні смаки, привити любов до народних звичаїв та обрядів.

Саме завдяки такому підходу до кадрів сьогодні вирішено питання не лише масового залучення юнаків та дівчат до заняття вокалом, музикою, танцем, але і питання хорошого рівня виступів творчих колективів. Далеко за межами району і області відомий народний самодіяльний хор «Опільські роси», танцювальні колективи «Юність Опілля» та «Імпресія». Вони – постійні учасники обласних, всеукраїнських фестивалів, конкурсів, концертів.

Розглядаючи аматорське мистецтво не як підготовку до четвертого творчого звіту, а як засіб виховання особистості студента, наказом директора коледжу чітко регламентується робота кожного гуртка, в якому вказано місце і час їх роботи.

Всі без винятку гуртки працюють двічі на тиждень протягом навчального року. Весь репертуар зберігається від часу створення того чи іншого колективу. Тобто прийшло нове поповнення: розучується старий репертуар і вивчаються нові твори.

Особливу увагу приділяється формуванню творчих колективів. Вона побудована таким чином, що дає можливість всім студентам виявити свої нахили і розвивати їх. Починаючи з вересня місяця у всіх групах першого курсу йде прослуховування та відбір учасників гуртків. Обдаровані діти залучаються відразу в основний склад, а для тих, хто хотів би навчитися танцювати, співати чи декламувати створюються окремі групи. Завершується цей відбір фестивалем першокурсників «Шукаємо таланти». Кожна група першокурсників представляє хоча б три номери різного жанру: пісенний, танцювальний, художнє читання. І одночасно аматорські колективи коледжу демонструють свої таланти.

Після завершення формування гуртків та вирішення організаційних питань – вибори старост, обговорення планів роботи, починається робота над формуванням репертуару. Переважно він створюється на основі національних традицій опільського краю: народні, стрілецькі та повстанські пісні, духовні твори, колядки, щедрівки, які виконуються як акапельно, так із інструментальним супроводом. Паралельно вирішується питання відповідного сценічного одягу.

Для цього фольклорно-етнографічне об’єднання «Берегиня» провело ряд експедицій в села Підгороддя, Перенівка, Руда і зібрало зразки опільського одягу. Це дало можливість розробити ескізи костюмів у  опільському стилі для хорового та танцювального колективів. 

Учасники об’єднання зібрали також матеріали, на основі яких розроблено фольклорно-етнографічні дійства «Вінкоплетіння», «Посвята в дівоцтво», вечорниці на Андріїв-вечір, танці «Хрущ», «Каменяр», «Голубка», «Опільські забави» та інше.

При студентському клубі «Самоцвіти» працюють гурток сучасного танцю «Імпресія», естрадний колектив «Студентський меридіан» та гурт «Княжий двір». Вони користуються надзвичайною популярністю у студентів. В роботі цих гуртків велика увага приділяється формуванню естетичних смаків молоді на кращих зразках сучасної пісні і танцю.

За дорученням студентської Ради саме ці гуртки організовують молодіжні свята: на Міжнародний день студента, День Святого Валентина, день сміху та ін.

Логічним завершенням цієї роботи є те, що кожен юнак чи дівчина, який приймає участь у гуртках художньої самодіяльності, має можливість реалізувати себе як співак, декламатор чи танцюрист, виступаючи в різноманітних конкурсах, фестивалях.

 

Забезпечення соціальної підтримки дітей-сиріт, дітей з малозабезпечених сімей та інших студентів та учнів із соціально незахищених категорій

У навчальному закладі відповідно до діючого законодавства з охорони дитинства ведеться соціальний захист дітей пільгових категорій. Згідно поданих документів, кожного вересня в навчальному закладі видається наказ, яким визначається статус дітей пільгових категорій. Складається соціальний паспорт кожної навчальної групи.

На основі отриманих даних формується соціальний паспорт коледжу, створюється банк даних дітей пільгових категорій, банк даних дітей з кризових, неблагополучних сімей, сімей, які опинились в складних життєвих обставинах.

Особлива увага під час навчально-виховного процесу приділяється дітям, батьки яких позбавлені батьківського піклування. Згідно Закону України №2402, Постанови Кабінету №226 цій  категорії студентів щорічно виплачуються кошти на придбання підручників, зошитів, канцтоварів, предметів гардеробу, харчування.

Не залишаються поза увагою діти з кризових, неблагополучних сімей. Щодо них  здійснюється соціально-педагогічний патронаж: вони відвідуються за місцем проживання (щоквартально), для них організовуються індивідуальні консультації, просвітницько-профілактичні, правові бесіди, контролюється відвідування ними занять, надається матеріальна та гуманітарна допомога.

Щорічно для 30 дітей з цієї категорії організовуються безкоштовні обіди в місії «Карітас», продуктові пайки до Великодніх свят. Щорічно для всіх студентів та учнів коледжу організовується свято св. Миколая з врученням солодощів

Студентська профспілка та студентський благодійний фонд «Відродження» щорічно виплачують більше 50 студентам  часткову компенсацію на лікування. Кожного навчального року організовується акція «Ми діти однієї країни» для збору коштів для студентів та учнів коледжу які потрапили в складні життєві ситуації (похорон в родині, особисте лікування та найближчих родичів та ін).

Коледж контролює виконання опікунами (піклувальниками) своїх обов’язків щодо підопічних. Особлива увага звертається на забезпечення дітей житлом, їх реєстрацію за місцем проживання, збереженням цього житла та майна.

В навчальному закладі організована консультативна допомога з питань соціального забезпечення, пільг та виплат, з питань налагодження ефективної взаємодії в родинному середовищі, зменшенні рівня дезадаптованості, підвищення рівня впевненості. Психологом проводиться корекційно-розвивальна робота на формування самооцінки та розвиток творчих здібностей дітей. Двічі на рік проводяться планові відвідування студентів та учнів, батьки яких позбавлені батьківського піклування, за місцем проживання з метою обстеження житлово-побутових умов проживання сім’ї.

Господарсько –  фінансова діяльність

В 2014 році господарською службою коледжу було проведено замінену 43 вікон  і 7 дверей на металопластикові конструкції, зроблено поточний ремонт навчальних аудиторій та лабораторій, прокладено 110 метрів нової теплотраси, взамін аварійної ділянки, відремонтовано покрівлі гуртожитку №2 та корпусу відділення ПТО, замінено насосний агрегат на водокачці, здійснено процедуру тендерних торгів для закупівлі природного газу та електроенергії на 2014р.,  відремонтовано котел в котельні №1, Заготовлено 37м3 дров для опалення корпусів, здійснено озеленення території, проведено ремонт туалеинтх кімнат в гуртожитку №2 (із заміною унітазів, водопроводу, каналізаційної мережі, побілкою стін і стелі), здійснено ремонт частини каналізаційної мережі в гуртожитку №1,  ремонт частини водопровідної мережі у відділенні ПТО, замінено частину прогнилих і непридатних елементів дерев’яного каркасу даху головного корпусу коледжу, відремонтовано ділянку електричної мережі головного корпусу коледжу.

Навчальному закладу на 2014 рік було виділено 10518200 грн., в тому числі зарплата – 4671700 грн., нарахування на зарплату – 1575200 грн., обов’язкові виплати дітям сиротам – 151300 грн., водовідведення – 6000 грн., електроенергія – 250000 грн., постачання природного газу – 568800 грн., стипендіальне забезпечення – 3288800 грн. 

Надходження коштів від господарської діяльності – 281238 грн. З них витрачено274185 грн., в тому числі за товари і послуги –228218 грн. , капітальні витрати 18840 грн.

Надходження коштів від благодійних внесків – 15585 грн. Витрачено на придбання товарів2366 грн. Капітальні видатки становили всього – 13355 грн.

За рахунок позабюджетних надходжень придбано літератури на суму 9,8 тис.грн., обладнання  на суму 32,2 тис. грн.

 

У 2014 навчальному році для забезпечення стабільності функціонування навчального закладу і створення належних умов праці та відпочинку проведено поточний ремонт всіх приміщень, систем теплозабезпечення, замінено вікна та двері у приміщеннях на суму 81,160 тис.грн.

 

 

  Заслужений працівник сільського

          господарства України, кандидат

          сільськогосподарських наук

 

Директор коледжу                                                    І.В.Тринів

Print Friendly, PDF & Email

Головна

Контакти

koledg@ronet.com.ua

+38(03435)2-14-48

 2023 – 2024 Рогатинський аграрний фаховий коледж

Меню
×