Особистісно-розвивальні педагогічні технології можуть ефективно використовуватися за умови, що викладач, виконуючи свої професійні обов’язки, народжується сам та існує своїми неповторними творчими здобутками.

 І.А. Зязюн

    На сучасному етапі розвитку освіти до складу педагогічних технологій науковці включають особистісно орієнтовані педагогічні технології, підкреслюючи при цьому їх значення для системи вищої освіти.

 

Педагогічний колектив коледжу в цьому навчальному році розпочав працювати над методичною проблемою „Вдосконалення змісту і форм навчання для формування професійних компететентностей студента, розвитку творчих здібностей, соціальної адаптації”, продовжує впроваджувати особистістно орієнтовані технології.

     Тому і психолого-педагогічний семінар був присвячений цій темі. Завідувач навчально-методичним кабінетом Замкова Г.П. виступила з доповіддю ”Особистісно орієнтований підхід до навчання в сучасних умовах”. Доповідач наголосила, що упровадження особистісно зорієнтованих технологій навчання в коледжах характеризують такі особливості:

–       По-перше, вік студентів коледжу відповідає віку старшокласників. Це дає можливість ще досить ефективно впливати на розвиток особистісних якостей, що набагато важче здійснити для 17-18-ти річних студентів у ВНЗ III-IV рівнів акредитації.

–       По-друге, студенти коледжу вже професійно зорієнтовані, що сприяє розвитку професійних та особистісних якостей, але різко знижує мотивацію до вивчення фундаментальних дисциплін. Це вимагає професійного спрямування навчального матеріалу та застосування педагогічних технологій, що активізують навчально-пізнавальну діяльність, сприяють творчості, самостійності.

–       По-третє, занадто різний рівень теоретичних знань і вихованості, а також готовності до навчання у різних студентів. Характерним для багатьох є низький рівень загальної культури студентів, їхня низька пізнавальна активність і низький рівень шкільної освіти. Це вимагає індивідуалізації, диференціації навчання та врахування особистісного досвіду кожного студента.

–       По-четверте, спонукальними мотивами одержання освіти є прагнення забезпечити своє матеріальне благополуччя. У цьому прагненні для потенційних підприємців характерна своєрідна трансформація уявлень про те, що є нормою, а що – відхиленням від неї. Більшість студентів, націлених на підприємницьку діяльність, демонструють схильність жити всупереч із традиційною мораллю. Тому перед викладачами стоїть  завдання виховання загальнонавчальної, моральної, комунікативної культури та позитивних особистісних якостей у процесі навчання.

    До найбільш ефективних в умовах коледжу, як показало експертне оцінювання та результати дослідно-експериментальної роботи, відносяться:

  1. саморегульоване навчання за допомогою методу проектів;
  2. технологія співробітництва під час розробки інтегрованих професійно спрямованих проектів;
  3. ділові ігри як соціально-психологічні тренінги та спосіб моделювання професійних ситуацій;
  4. технології навчання в малих групах.
  5. Соціальний педагог коледжу Вергун Т.С. виступила з доповіддю ”Особистісно орієнтоване навчання  як запорука розвитку особистості”.

         Власне, вона звернула увагу на поєднанні навчання і виховання як під час занять так і в позаудиторній роботі.

 Практичний психолог коледжу Добровлянська Н.В. розповіла про індивідуальний  і диференційований підхід як основний визначник особистісно-орієнтованої системи навчання.

 Систематичне впровадження ОЗТН у підготовці майбутніх фахівців під час вивчення різних дисциплін дають такі результати: стійкий інтерес до навчання і пізнавальні мотиви; сформована потреба в самонавчанні, саморозвитку; усвідомлення особистої відповідальності за результати діяльності; сформована потреба в колективній роботі; творче мислення; здатність до генерування ідей; наполегливість і самостійність у виконанні завдань; уміння вести діалог, дискусію.

     За дотримання інноваційних технологій  навчання студентів у вищій школі ставлять у центр системи вищої освіти особистість студента, розвиток його інтелектуальних, творчих, духовних потенціалів, здібностей, можливостей творчої самореалізації. Завдяки комплексному застосуванню різних ОЗТН формується різнобічна, всесторонньо розвинена особистість, яка так необхідна нині нашій державі.

 

Print Friendly, PDF & Email

Головна

Контакти

koledg@ronet.com.ua

+38(03435)2-14-48

 2023 – 2024 Рогатинський аграрний фаховий коледж

Меню
×