Циклова комісія суспільних дисциплін, фізичної культури та Захисту України

cksys

В українській освіті триває період становлення та формування нових критеріїв освітніх досягнень студентів та їх викладачів. Перед сучасними викладачами закладів фахової передвищої освіти стоїть завдання підготувати високопрофесійних фахівців для аграрної сфери при тому розвинути загальнолюдські цінності, толерантність, сприяти розвитку творчої та всебічно обдарованої особистості. За розвиток загальнолюдських цінностей, толерантності та творчо обдарованої особистості, яка вміє критично мислити та аналізувати, відповідають викладачі циклової комісії суспільних дисциплін, фізичної культури та Захисту України.

Циклова комісія суспільних дисциплін і фізичної культури та Захисту України є колективом однодумців, які мають значний інтелектуальний потенціал, досвід викладання та високий рівень педагогічної майстерності.
Циклова комісія здійснює розробку та втілення в життя заходів, спрямованих на поліпшення якості навчання, впровадження заходів наукової організації навчального процесу, ознайомлення з методами і прийомами роботи викладачів, розробку методики викладання навчальних дисциплін, проведення теоретичних, практичних занять, готує рекомендації щодо ефективного використання навчального обладнання, наочних посібників, нових педагогічних технологій у навчальному процесі, організації самостійної роботи студентів з вивчення окремих тем і розділів навчальної дисципліни, надає індивідуальну допомогу викладачам в плануванні роботи, організації та проведенні відкритих занять, занять гуртків при навчальних кабінетах, надає допомогу викладачам-початківцям в оволодінні педагогічною майстерністю.

Циклова комісія суспільних дисциплін і фізичної культури та Захисту України працює над такими методичними проблемами:
  • Формування основних компетентностей студентів під час вивчення предметів гуманітарного циклу.
  • Використання інноваційних форм навчання для розвитку творчих здібностей студентів.

Основними напрямами і завданнями, над якими працює комісія є такі:
  • формування ціннісно-смислових, загальнокультурних, навчально-пізнавальних, інформаційних, комунікативних, соціально-трудових компетентностей;
  • впровадження інноваційних технологій навчання та форм організації освітнього процесу, які максимально відповідають вимогам часу;
  • робота з обдарованими студентами, розвиток їхнього інтелекту та зацікавленості;
  • індивідуалізація навчальної діяльності з урахуванням здібностей та психологічних особливостей студентів;
  • обговорення та удосконалення комплексів навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін циклової комісії, планової документації;
  • зміцнення міжпредметних зв’язків шляхом формування на їх базі предметної та професійної компетентності;
  • розробка та удосконалення системи програмового контролю навчальних дисциплін викладачів циклової комісії;
  • підвищення професіоналізму викладачів засобами самоосвіти та науково-методичної роботи.

Склад циклової комісії

Print Friendly, PDF & Email

 2023 – 2024 Рогатинський аграрний фаховий коледж

Меню
×