Харчові технології

Спеціальність 181 Харчові технології

Професіонально, технологічно, цікаво.

В Україні на ринку м’яса і м’ясопродуктів діє понад 150 м’ясопереробних підприємств, більше 3000 приватних цехів, кілька десятків птахофабрик.
Спеціальність дає можливість випускникам працювати на підприємствах м’ясної промисловості, органах санітарно-епідеміологічного та екологічного контролю, в центрах стандартизації та сертифікації продукції.
Це все говорить про перспективність професії техніка-технолога з виробництва м’ясних продуктів.
Отримавши гарну освіту за спеціальністю, висококваліфіковані практичні навички на сучасних підприємствах та країн світу, плюс прагнення вчитися і розвиватися, бути наполегливим у досягнені мети стане Вашим успіхом у житті.

Вивчаємо

 дисципліни професійного спрямування.

 • Технологія м’яса і м’ясопродуктів.
 • Автоматизація виробництва
 • Технологічне обладнання галузі
 • Основи електротехніки
 • Процеси і апарати харчового виробництва
 • Технохімічний контроль виробництва
 • Радіометричний контроль виробництва
 • Економіка підприємства
 • Основи стандартизації і метрології
 • Основи підприємництва
 • Промислова санітарія
 • Облік і звітність
 • Біохімія м’яса і м’ясопродуктів
 • Мікробіологія м’яса і м’ясопродуктів
 • Сучасні технології виробництва ковбасних виробів.
12345

Навчальні аудиторії

Практичне навчання   студентів спеціальності 181 «Харчові технології» 

Вислів «Краще один раз побачити, ніж сто разів почути» виправдовує себе.

 

        Основні завдання практики: навчити студентів організовувати і виконувати технологічний процес виробництва та переробки м’яса і м’ясопродуктів в нових умовах господарювання, забезпечити випуск високоякісної продукції при мінімальних матеріальних та трудових затратах на її виготовлення, контролювати режими зберігання і якості сировини, технологічний процес виробництва продукції, виявляти та ліквідовувати причини його порушення, визначати причини браку, ліквідовувати та попереджувати його, виконувати розрахунок і облік витрат сировини, напівфабрикатів і готової продукції, складати первинну документацію, оволодіти навичками управляти роботою обладнання, ознайомити з основними принципами господарського розрахунку на конкретній дільниці виробництва, планувати роботу дільниці, приймати рішення в реальних виробничих умовах і контролювати їх виконання, оптимально організовувати свою працю і працю підлеглих, виконувати вимоги безпеки праці, заходи по охороні навколишнього середовища.
       Практика проводиться на передових підприємствах з високим рівнем механізації і автоматизації основних і допоміжних процесів, які запроваджують сучасні технології, випускають широкий асортимент продукції, використовують прогресивні форми і методи господарювання , мають кваліфікований персонал для керівництва практикою.

З метою поглиблення знань і розширення кругозору студентів направляємо їх для проходження технологічної і переддипломної практики на різні підприємства галузі. Підприємства, на яких студенти повинні проходити переддипломну практику, вибираються з урахуванням можливості майбутнього працевлаштування.
Закріплення баз практики здійснюється адміністрацією коледжу на основі прямих зв’язків з виробництвом.
    Важливе значення мають і заняття- екскурсії, які дають змогу викладачу вирішити ряд питань навчально-виховного  процесу, а студенту проявити зацікавленість до вивчення передових сучасних технологій та любов до обраної професії.

Викладачі проводять такі заняття на МПК «Росана», Івано-Франківському м’ясокомбінаті, Ходорівському м’ясокомбінаті, ПП «Струмок» та ін.
Одержані знання студенти  можуть використовувати під час здачі екзаменів із дисциплін, при написанні рефератів по темах самостійного вивчення, а також під час виготовлення фотостендів на гуртковій роботі. 

МОЖЛИВІСТЬ ПРОДОВЖИТИ НАВЧАННЯ

Випускники коледжу  спеціальності 181 «Харчові технології» можуть продовжувати навчання  у :

 • Національному університеті харчових технологій м. Київ.
 • Одеський національній академії харчових технологій; Харківському університеті харчування та торгівлі.
 • Національному університеті біоресурсів і природокористування України.
 • Полтавському університеті економіки і торгівлі та інших навчальних закладах.

ПЕРСПЕКТИВИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Харчування – це невід’ємна частина нашого життя, необхідна як повітря, що приносить море задоволень, робить нас працездатними, здоровими і щасливими.

       Харчова промисловість України залишилася єдиною галуззю, яка в умовах економічної кризи не лише не знизила обсягів виробництва, але і продовжує їх активно нарощувати.

       Модернізація  вітчизняних підприємств переробної і харчової промисловості, впровадження новітніх технологій і входження України у світове співтовариство потребують кваліфікованих фахівців.

      Ключовою  фігурою сучасного виробництва стає висококваліфікований  технік-технолог, без якого підприємство працювати не може. Працевлаштування  і високий рівень заробітної плати випускників гарантовано.

 КОМПЕТЕНТНОСТІ    ВИПУСКНИКА

Фаховий молодший бакалавр з харчових технологій

–  Здійснювати  виробництво харчової продукції та продукції суміжних виробництв на основі розуміння сутності перетворень основних компонентів продовольчої сировини впродовж технологічного процесу.

–  Контролювати  режими технологічних процесів виробництва харчової продукції.

–  Проводити  контроль якості і безпечності сировини, напівфабрикатів, харчової продукції та продукції суміжних виробництв.

 –  Застосовувати практичні уміння і навички під час виробництва якісної і безпечної продукції.

 – Знаходити відповідні рішення у розробці нових та удосконаленні існуючих харчових технологій.

 – Заповнювати обліково-звітну документацію і проводити технологічні та економічні розрахунки.

–  Обирати технологічне обладнання, складати апаратурно-технологічні схеми виробництва харчової та суміжної продукції.

 –  Дотримуватися вимог законодавства та використовувати нормативно-технічну документацію в галузі харчових технологій.

–  Організовувати безпечну роботу виробничої дільниці (підрозділу) з урахуванням вимог законодавства з охорони праці.

–   Забезпечувати екологічну безпеку під час виробництва харчової та суміжної продукції.

Print Friendly, PDF & Email
WordPress PopUp Plugin
Меню
×